www.podatki.biz  Podatki.biz - Artykuły

Podatki.biz - Artykuły

Artykuły

Prawo przedsiębiorców i jednoosobowa działalność gospodarcza - kontrola przedsiębiorców w nowej ustawie 30 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie ustawa Prawo przedsiębiorców - ustawa, stanowiąca jeden z elementów składających się na tzw. Konstytucję dla biznesu. Jednoosobowa działalność gospodarcza, której nowa ustawa dotyczy w dużej części, ma według zapewnień pomysłodawców nareszcie zostać ujęta w ramy prawne, umożliwiające przedsiębiorcom nieskrępowaną wolność. To oczywiście przede wszystkim reklama i autopromocja pomysłodawców - rzeczywistość, jak się przekonacie czytając omówienia poszczególnych części Prawa przedsiębiorców i przepisów związanych nie jest aż tak kolorowa.
Fri, 20 Apr 2018 15:54:00 +0100

Prawo przedsiębiorców i jednoosobowa działalność gospodarcza - interpretacje indywidualne Podobnie jak w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, która obowiązuje do 29.04.2018 r. tak i w ustawie Prawo Przedsiębiorców, wchodzącej w życie 30.04.2018 r. znajdują się rozwiązania dotyczące trybu i zakresu wniosków o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie - czyli po prostu interpretacji indywidualnej.
Fri, 20 Apr 2018 14:18:00 +0100

Abonament medyczny a składki ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Planujemy wprowadzić w firmie dopłaty do abonamentu medycznego dla naszych pracowników. Będzie to świadczenie częściowo odpłatne, skierowane do wszystkich zatrudnionych. Każdy z pracowników będzie mógł za niewielką miesięczną odpłatnością, stanowiącą około 5% rzeczywistego kosztu ponoszonego przez firmę wykupić abonament. Ponieważ wartość świadczenia finansowanego przez pracodawcę będzie stanowiła przychód pracownika ze stosunku pracy, powstały wątpliwości, czy nie powinniśmy opłacać od wartości dofinansowania również składek na ZUS? Chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i ubezpieczenie zdrowotne.
Fri, 20 Apr 2018 13:53:00 +0100

Utrata zwolnienia VAT - faktura korygująca VAT po przeoczeniu terminu Prowadzę od połowy zeszłego roku jednoosobową działalność gospodarczą w niewielkim rozmiarze. Korzystałem ze zwolnienia VAT ze względu na wysokość obrotów. Zdarzyła się w listopadzie ubiegłego roku transakcja, która spowodowała, że już w listopadzie wg informacji z Urzędu Skarbowego utraciłem zwolnienie - z powodu konieczności liczenia limitu w proporcji do czasu prowadzenia działalności (a liczyłem w odniesieniu do całego roku). Po dopełnieniu formalności zostałem zarejestrowany jako czynny podatnika VAT, ale mam wątpliwość, czy powinienem skorygować faktury (bez VAT) wystawione od momentu utraty zwolnienia do końca roku?
Fri, 20 Apr 2018 13:33:00 +0100

Papierowe zaświadczenia ZUS ZLA będą stosowane jednak dłużej? Rezygnacja z papierowych zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy (ZUS ZLA) zostanie jednak najprawdopodobniej opóźniona – wynika z projektu, który skierował do Sejmu klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości. Pierwotnie papierowe druki miały być wystawiane tylko do końca czerwca br., ale projektodawcy chcą przedłużyć okres przejściowy do 30 listopada 2018 r.
Fri, 20 Apr 2018 12:47:00 +0100

Podatki na świecie: Amerykanie zapłacą w tym roku mniej podatków W 2018 r. amerykańscy podatnicy zapłacą mniej podatków – wynika z szacunków think tanku Tax Foundation. Eksperci organizacji wyliczyli, że w tym roku tzw. dzień wolności podatkowej przypadł na 19 kwietnia br., co oznacza poprawę o trzy dni względem 2017 r.
Fri, 20 Apr 2018 12:47:00 +0100

Większość przedsiębiorców chce, by Polska przystąpiła do strefy euro Większość działających w Polsce przedsiębiorców opowiada się za pilnym przystąpieniem kraju do strefy euro – wynika z badania przeprowadzonego wśród firm będących członkami Business Centre Club. Zdaniem 2/3 badanych, wejście przez Polskę do strefy euro nie przyniesie ze sobą wzrostu cen.
Fri, 20 Apr 2018 12:47:00 +0100

Ochrona danych osobowych – rząd szykuje kolejną ustawę Przepisy dotyczące tzw. rozporządzenia RODO zostaną uzupełnione ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – wynika z projektu opublikowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Fri, 20 Apr 2018 12:47:00 +0100

Zarząd spółki: Powołanie na stanowisko członka zarządu a obowiązek opłacania składek ZUS Z uzasadnienia: ...członek zarządu spółki powołany do pełnienia tej funkcji wyłącznie na podstawie uchwały właściwego organu spółki nie podlega obowiązkowi ubezpieczeń społecznych i w konsekwencji brak jest obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu wynagrodzenia otrzymywanego przez członka zarządu za pełnioną funkcję. Taki bowiem tytuł nie został wymieniony w treści dyspozycji art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz powiązanym art. 11 i 12 tej ustawy.
Fri, 20 Apr 2018 12:36:00 +0100

Rozporządzenie RODO – połowa polskich firm jest przygotowana na zmiany Już 25 maja br. wejdą w życie nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. rozporządzenie RODO), które wpłyną na podmioty przetwarzające tego rodzaju dane. Szacuje się, że do zmian przygotowanych jest blisko 50 proc. polskich przedsiębiorstw.
Fri, 20 Apr 2018 12:00:00 +0100

Urząd skarbowy może korzystać ze skargi pauliańskiej – wyrok TK Należności podatkowe mogą być dochodzone w ramach tzw. skargi pauliańskiej, która jest przewidziana w prawie cywilnym – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie potwierdzili tym samym, że stosowanie regulacji cywilnoprawnej (skargi pauliańskiej) względem należności publicznoprawnych jest zgodne z ustawą zasadniczą.
Fri, 20 Apr 2018 10:54:00 +0100

NSA: Wystawa artystyczna może być zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa Z uzasadnienia: Posiadanie statusu podatnika podatku od towarów i usług nie jest warunkowane wykonywaniem czynności opodatkowanych, gdyż istotny jest zamiar wykorzystania nabytych towarów do działalności gospodarczej.
Fri, 20 Apr 2018 10:24:00 +0100

Firmy z siedzibą z zagranicą też płacą podatki w Polsce - ale mogłyby więcej Posiadające na terytorium Polski siedzibę spółki zależne (od spółek mających siedzibę w innym kraju), co do zasady, opodatkowane są na zasadach ogólnych zgodnie z przepisami ustawy CIT. W tym przypadku spółka zależna, będąca podatnikiem podatku dochodowego (tj. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub spółka komandytowo-akcyjna) posiada na terytorium Polski rezydencję podatkową i ciąży na niej nieograniczony obowiązek podatkowy od dochodów osiąganych na terytorium Polski.
Fri, 20 Apr 2018 10:24:00 +0100

Wystawianie faktur zbiorczych VAT Uproszczenie w zakresie fakturowania polegające na możliwości wystawiania faktury zbiorczej celem udokumentowania kilku odrębnych dostaw towarów lub usług wykonanych w ciągu miesiąca obowiązuje w polskim systemie VAT od 1 stycznia 2013 r. Stało się to dzięki zmianie zapisu w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz. 360 z późn.zm.). Stanowiła ona implementację art. 223 Dyrektywy 2006/112/WE RADY z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. L 347/1), dającego państwom członkowskim UE uprawnienie do umożliwienia podatnikom sporządzenia faktury zbiorczej obejmującej kilka odrębnych dostaw towarów lub usług.
Thu, 19 Apr 2018 16:02:00 +0100

Umowy zlecenia i o dzieło w ubezpieczeniach społecznych - ZUS wyjaśnia Zamierzasz podpisać umowę cywilnoprawną? Sprawdź, czym różni się umowa zlecenia od umowy o dzieło i czy będziesz mieć ubezpieczenia społeczne.
Thu, 19 Apr 2018 13:54:00 +0100

Prawo przedsiębiorców i jednoosobowa działalność gospodarcza - kontrola przedsiębiorców w nowej ustawie 30 kwietnia 2018 r. wchodzi w życie ustawa Prawo przedsiębiorców - ustawa, stanowiąca jeden z elementów składających się na tzw. Konstytucję dla biznesu. Jednoosobowa działalność gospodarcza, której nowa ustawa dotyczy w dużej części, ma według zapewnień pomysłodawców nareszcie zostać ujęta w ramy prawne, umożliwiające przedsiębiorcom nieskrępowaną wolność. To oczywiście przede wszystkim reklama i autopromocja pomysłodawców - rzeczywistość, jak się przekonacie czytając omówienia poszczególnych części Prawa przedsiębiorców i przepisów związanych nie jest aż tak kolorowa.
Thu, 19 Apr 2018 13:53:00 +0100

Urząd skarbowy może korzystać ze skargi pauliańskiej – wyrok TK Należności podatkowe mogą być dochodzone w ramach tzw. skargi pauliańskiej, która jest przewidziana w prawie cywilnym – orzekł Trybunał Konstytucyjny. Sędziowie potwierdzili tym samym, że stosowanie regulacji cywilnoprawnej (skargi pauliańskiej) względem należności publicznoprawnych jest zgodne z ustawą zasadniczą.
Thu, 19 Apr 2018 12:43:00 +0100

Rozporządzenie RODO – połowa polskich firm jest przygotowana na zmiany Już 25 maja br. wejdą w życie nowe unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych (tzw. rozporządzenie RODO), które wpłyną na podmioty przetwarzające tego rodzaju dane. Szacuje się, że do zmian przygotowanych jest blisko 50 proc. polskich przedsiębiorstw.
Thu, 19 Apr 2018 12:42:00 +0100

Program PPK wpłynie na zamówienia publiczne? Z początkiem 2019 r. obowiązek utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) ma objąć firmy zatrudniające ponad 250. Zgodnie z rządowym projektem, obowiązek ten ma być później rozszerzany na kolejne grupy przedsiębiorstw. Jak wskazują eksperci Pracodawców RP, wątpliwości budzi obecnie m.in. wpływ wzrostu kosztów na firmy, które realizują zamówienia publiczne.
Thu, 19 Apr 2018 12:41:00 +0100

Podatki 2018: Transparentność podatkowa z wątpliwościami Jeszcze w kwietniu br. upublicznione zostaną najprawdopodobniej pierwsze informacje nt. ponad 2 tys. przedsiębiorców, których obejmują nowe regulacje ws. ujawniania danych podatkowych. Eksperci firmy doradczej PwC twierdzą, że w niektórych sytuacjach zwiększenie transparentności podatkowej może kreować także dodatkowe ryzyko reputacyjne.
Thu, 19 Apr 2018 12:40:00 +0100

Przedawnienie roszczeń – coraz bliżej skrócenia terminów Sejm uchwalił ustawę skracającą podstawowe terminy przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że efektem nowelizacji będzie wzmocnienie praw konsumentów. W aktualnej wersji projektu przewidziano też zmiany dotyczące egzekucji sądowej i administracyjnej z rachunków bankowych. Obecnie nad nowelizacją pracuje Senat.
Thu, 19 Apr 2018 12:16:00 +0100

Abonament medyczny a składki ZUS, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Planujemy wprowadzić w firmie dopłaty do abonamentu medycznego dla naszych pracowników. Będzie to świadczenie częściowo odpłatne, skierowane do wszystkich zatrudnionych. Każdy z pracowników będzie mógł za niewielką miesięczną odpłatnością, stanowiącą około 5% rzeczywistego kosztu ponoszonego przez firmę wykupić abonament. Ponieważ wartość świadczenia finansowanego przez pracodawcę będzie stanowiła przychód pracownika ze stosunku pracy, powstały wątpliwości, czy nie powinniśmy opłacać od wartości dofinansowania również składek na ZUS? Chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych i ubezpieczenie zdrowotne.
Thu, 19 Apr 2018 10:53:00 +0100

Młodociani pracownicy – od września pracować będą mogli także 15-latkowie Z początkiem września br. obniżeniu z 16 do 15 lat ulegnie dolna granica wieku, w jakim można podjąć pracę. W efekcie przepisy dotyczące tzw. pracowników młodocianych będą odnosić się do osób między 15. a 18. rokiem życia. Eksperci wskazują, że młode osoby z powodu niskiej świadomości prawa mogą być bardziej narażone na problemy z pracodawcami.
Thu, 19 Apr 2018 10:43:00 +0100

Koszty uzyskania przychodu: Know-how nabywane od podmiotów powiązanych Jeżeli opłaty jako bezpośrednio powiązane z wytworzonym produktem przeznaczonym do sprzedaży, są bezpośrednimi kosztami uzyskania przychodów, to powinny zostać uznane również za bezpośrednie koszty wytworzenia produktów. Tym samym mogą zostać uznane za koszt wytworzenia produktu, a ograniczenie w zaliczaniu niektórych wydatków do kosztów nie znajdzie zastosowania.
Thu, 19 Apr 2018 08:55:00 +0100

Podatek od nieruchomości dla zabudowy zabytkowej Stosowanie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków uwarunkowane jest łącznym spełnieniem przesłanek utrzymywania i konserwacji nieruchomości zgodnie z przepisami o ochronie zabytków oraz niezajęcia na prowadzenie działalności gospodarczej. Organ podatkowy właściwy w sprawie podatku od nieruchomości, tj. wójt, burmistrz (prezydent miasta), ustalając prawidłowość stosowania zwolnienia, zobowiązany jest potwierdzić, czy nieruchomość wpisana do rejestru zabytków jest utrzymywana i konserwowana zgodnie z przepisami o ochronie zabytków.
Thu, 19 Apr 2018 08:55:00 +0100

NSA: Zmiana interpretacji korzystnej na niekorzystną - zakres ochrony zależy od daty zdarzenia Interpretacje indywidualne mają chronić podatnika, jeśli zastosuje się do ich postanowień. Jednak zakres tej ochrony określony w Ordynacji podatkowej jest różny - i zależy między innymi od wzajemnej relacji daty zaistnienia zdarzenia podatkowego, wydania interpretacji i jej doręczenia. Przekonał się o tym podatnik, który w myśl nieprawidłowej - jak później stwierdzono - interpretacji nie musiał podatku płacić, a po jej zmianie - już musiał - z odsetkami.
Thu, 19 Apr 2018 08:55:00 +0100

Przychody z najmu prywatnego a limit zwolnienia z VAT przedsiębiorcy jednoosobowego Analizując kwestię wpływu przychodów z najmu na limit obrotów, które uprawniają do wyboru zwolnienia z podatku, należy przede wszystkim podkreślić, że podmiot świadczący usługi najmu w świetle ustawy o VAT zawsze jest podatnikiem tego podatku.
Wed, 18 Apr 2018 14:20:00 +0100

Po 6 miesiącach działkowiec sprzeda altanę bez PIT W 2013 r. małżonkowie nabyli działkę i w kolejnych latach remontowali znajdującą się na działce altanę. Ostatnie prace zakończyli zimą 2015 r., także ostatnie nasadzenia zostały dokonane w 2015 r. W lipcu 2016 r. dokonali zbycia prawa do użytkowania działki na podstawie potwierdzonej notarialnie umowy. Wynagrodzenie ze zbycia prawa do użytkowania działki wykazali w zeznaniu podatkowym za 2016 r. w poz. 5 - Inne źródła i zapłacili podatek dochodowy. Czy postąpili prawidłowo?
Wed, 18 Apr 2018 13:26:00 +0100

MPiT zapowiada nowe przepisy ws. zatorów płatniczych W poniedziałek Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło konsultacje z przedsiębiorcami ws. zjawiska zatorów płatniczych. Jak wskazuje resort, na podstawie rozmów ze środowiskiem biznesowym wypracowane zostaną propozycje zmian w prawie. Szacuje się, że z problemem zatorów zetknęło się w Polsce ok. 80-90 proc. firm.
Wed, 18 Apr 2018 12:22:00 +0100

Przedawnienie roszczeń – coraz bliżej skrócenia terminów Sejm uchwalił ustawę skracającą podstawowe terminy przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat. Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia, że efektem nowelizacji będzie wzmocnienie praw konsumentów. W aktualnej wersji projektu przewidziano też zmiany dotyczące egzekucji sądowej i administracyjnej z rachunków bankowych. Obecnie nad nowelizacją pracuje Senat.
Wed, 18 Apr 2018 12:18:00 +0100


Kubki na prezent na różne okazje Kubek Footo na każdą okazję dobry pomysły na niebanalne i niepowtarzalne prezenty. Z własnym zdjęciem, rysunkiem lub dedykacją. Duży wybór gotowej grafiki i tekstów. 

Katalog

Dzieci.GdzieSzukac.pl

Dzieci katalog tematyczny stron dla dzieci, mlodzieży i ich rodziców.

Katalog

Edukacja.GdzieSzukac.pl

Edukacja i nauka katalog, strony edukacyjne i o tematyce edukacyjnej.

Katalog

Facet.GdzieSzukac.pl

Facet katalog. Męski świat, strony dla meżczyzn.

Katalog

Firmy.GdzieSzukac.pl

Katalog firm oraz ofert wg branż. Promuje polskie firmy i produkty w Polsce.

Katalog

Gry.GdzieSzukac.pl

Gry Online, darmowe gry, akcji, przygodowe, sportowe, multiplayery.

Katalog

Hobby.GdzieSzukac.pl

Katalog Hobby i Majsterkowanie. Ciekawe strony dla hobbystów, pasjonatów.

Katalog

Kobieta.GdzieSzukac.pl

Katalog dla kobiet. Wiele ciekawych stron WWW związane z życiem kobiety.

Katalog

Radio.GdzieSzukac.pl

Katalog Stron Radio w Internecie, radia internetowe, polskie i zagraniczne.

Katalog

Rozrywka.GdzieSzukac.pl

Katalog rozrywka i humor. Kluby, puby, imprezy, multimedia, film, video...

Katalog

Sklepy.GdzieSzukac.pl

Sklepy, e-handel, zakupy internetowe. Katalog sklepów intertowych.

Katalog

Programy.GdzieSzukac.pl

Katalog stron z adresami bezpłatnych, płatnych programów komputerowych.

Katalog

Turystyka.GdzieSzukac.pl

Katalog Stron WWW oferty turystyczne, nad morzem, w górach.

Katalog

Zdrowie.GdzieSzukac.pl

Zdrowie i Uroda - Katalog stron internetowych o zdrowiu, urodzie.

Katalog

Biznes.GdzieSzukac.pl

Baza Firm. Katalog branżowy firm. Biznes, finanse, firmy, usługi, produkty.

Katalog

Wczasy.GdzieSzukac.pl

Baza Firm. Katalog ofert turystycznych. Hotele, pensjonaty, kwatery, agroturystyka...

Katalog

Medycyna.GdzieSzukac.pl

Baza firm medycznych, gabinetów lekarskich, gabinetów odnowy biologicznej...


|Kontakt|


Strone odwiedzono 3281520 razy

Osób online: 4


Od 23.05.2010 ilość wizyt robotów na stronie:
Google: 356 | MSN: 153 | Yahoo: 2587 | Szukacz: 0 | NetSprint: 0 | Onet: 0