PCLab.pl - najnowsze publikacje  PCLab.pl - najnowsze publikacje

PCLab.pl - najnowsze publikacje

Najnowsze artyku�y, aktualno�ci i poradniki na portalu PCLab.pl

HotChips 2019: wizja przysz�o�ci litografii i prawa Moore'a wg TSMC Oba g��wne przem�wienia w trakcie konferencji HotChips po�wi�cono post�powi w budowie nowoczesnych wysoko zintegrowanych uk�ad�w scalonych.
Wed, 21 Aug 2019 07:07:05 +0200

Microsoft Edge z Chromium w ko�cu w wersji Beta Bazuj�ca na projekcie Chromium przegl�darka Microsoft Edge jest dost�pna w kana�ach testowych od kwietnia tego roku. Do tej pory mogli�my tam znale�� wersj� dewelopersk� i Canary, kt�re stosunkowo cz�sto otrzymywa�y nowe aktualizacje, ale ich stabilno�� pozostawia�a wiele do �yczenia.
Tue, 20 Aug 2019 20:43:19 +0200

Alienware Area 51m − test kosmicznie wydajnego laptopa z desktopowym procesorem i wymiennďż˝ kartďż˝ graficznďż˝ Nawet wďż˝rďż˝d najwydajniejszych laptopďż˝w przeznaczonych dla graczy urzďż˝dzenia wyposaďż˝one w desktopowy procesor to rzadko��, zwďż˝aszcza jeďż˝eli jest to dodatkowo Core i7-9700K z odblokowanym mnoďż˝nikiem dajďż˝cym moďż˝liwo�� podkrďż˝cania. Innďż˝, niemal rďż˝wnie rzadko spotykanďż˝ w laptopach cechďż˝ jest wymienna karta graficzna. Wďż˝aďż˝nie takie zalety ma przetestowany przez nas Alienware Area 51m. Czy to wystarczy, ďż˝eby uzasadniďż˝ kosmicznďż˝ cenďż˝ tego komputera?
Tue, 20 Aug 2019 18:42:35 +0200

HP Omen X 27 240 Hz - monitor WQHD z FreeSync 2 HDR dla graczy WQHD i 240 Hz. Jeszcze do niedawna takie po��czenie by�oby nie do pomy�lenia, a teraz pojawi� si� pierwsze monitory, kt�re mog� pochwali� si� takimi parametrami. Do tej grupy nale�y zaprezentowany w�a�nie model Omen X 27�240 Hz firmy HP. Ju� w nazwie producent postanowi� pochwali� si� cz�stotliwo�ci� od�wie�ania, ale to nie jedyna ciekawa rzecz, kt�ra dotyczy tego modelu. Reszt� poznacie z dalszej cz�ci newsa.
Tue, 20 Aug 2019 18:15:54 +0200

Nvidia GeForce Gamescom Game Ready 436.02 WHQL: sterowniki z funkcjďż˝ Integer Scaling, trybem Ultra-Low Latency i nowym filtrem wyostrzajďż˝cym Z okazji targďż˝w Gamescom Nvidia przygotowaďż˝a du�� aktualizacjďż˝ swoich sterownikďż˝w graficznych. W udostďż˝pnionym wďż˝aďż˝nie pakiecie GeForce „Gamescom” Game Ready 436.02 WHQL znalazďż˝o siďż˝ sporo interesujďż˝cych nowoďż˝ci, w tym wyczekiwana od dawna funkcja Integer Scaling, ktďż˝ra przypadnie do gustu wszystkim graczom lubiďż˝cym pixel art i produkcje retro. Zmian jest wiďż˝cej, a o wszystkich dowiecie siďż˝ z dalszej czďż˝ci tego materiaďż˝u.
Tue, 20 Aug 2019 16:23:46 +0200

Inno3D GeForce RTX 2060 Super iChill X3 Ultra - specyfikacja karty graficznej RTX 2060 Super w bardzo rozbudowanej wersji. Tak najkr�cej mo�na opisa� zaprezentowany przez firm� Inno3D model GeForce RTX 2060 Super iChill X3 Ultra, kt�ry ma oferowa� bardzo wysok� wydajno�� i pot�ny system ch�odzenia, maj�cy zagwarantowa� nisk� temperatur� i cich� prac�. Trzeba jedna przyzna�, �e zastosowanie wysokiej klasy komponent�w ma swoje odzwierciedlenie w cenie produktu, kt�ra nie jest niska.
Tue, 20 Aug 2019 14:01:58 +0200

Asus ROG Strix XG43UQ - zaprezentowano pierwszy monitor 4K 144 Hz z obs�ug� Display Stream Compression Targi Gamescom to doskona�a okazja do prezentacji nowych urz�dze� dla graczy. Nic wi�c dziwnego, �e w czasie ich trwania Asus postanowi� ujawni� informacje o swoim nowym monitorze ROG Strix XG43UQ, b�d�cym pierwsz� konstrukcj� obs�uguj�c� technik� kompresji DSC. Dzi�ki niej u�ytkownik ma mo�liwo�� ustawienia rozdzielczo�ci 4K przy 144 Hz, bez wymogu zmiany podpr�bkowania chrominancji.
Tue, 20 Aug 2019 13:06:40 +0200

Spotify Premium dla rodziny z funkcj� kontroli rodzicielskiej Spotify jest liderem us�ug streamingowych audio, ale nie zamierza osiada� na laurach. Firma og�osi�a w�a�nie wa�ne zmiany dotycz�ce oferty Premium dla rodziny, kt�re maj� da� jej subskrybentom wi�cej kontroli nad odtwarzanymi tre�ciami i samym kontem. Na szcz�cie nie musicie obawia� si� o cen� abonamentu, bo ta pozosta�a na wcze�niejszym poziomie. Co wi�c zmieni�o si� w us�udze rodzinnej? Tego dowiecie si� w dalszej cz�ci newsa.
Tue, 20 Aug 2019 11:41:27 +0200

Gears 5 - oficjalne wymagania sprz�towe i szczeg�owe dane o wersji PC The Coalition od samej zapowiedzi Gears 5 przekonuje pecetowych graczy, �e ich tytu� b�dzie odpowiednio dostosowany do wymaga� osoby graj�cej na komputerze. Teraz deweloperzy postanowili zebra� wszystkie informacje o tej edycji w jednym miejscu, dzi�ki czemu dok�adnie wiemy, co otrzymamy, jakie opcje b�dziemy mogli dostosowa� oraz jakiego sprz�tu potrzebujemy do odpalenia produkcji.
Tue, 20 Aug 2019 10:57:56 +0200

HotChips 2019: ARM prezentuje architektur� serwerowych procesor�w Neoverse N1
Tue, 20 Aug 2019 08:02:58 +0200

GeForce Now trafi na smartfony z Androidem Ujawniona dzisiaj lista nadchodz�cych gier obs�uguj�cych ray tracing to nie jedyne og�oszenie, jakie Nvidia przygotowa�a z okazji targ�w Gamescom. Zieloni ujawnili te� wa�n� nowo�� zwi�zan� z platform� GeForce Now, z kt�rej uciesz� si� fani grania na sprz�cie mobilnym. Do tego og�oszono r�wnie� implementacj� pierwszych serwer�w RTX, z kt�rych w pierwszej kolejno�ci skorzystaj� gracze z USA i Niemiec.
Mon, 19 Aug 2019 20:22:07 +0200

Xbox Game Pass z 7 nowymi grami Microsoft ujawni� dzisiaj na swoim streamie Inside Xbox nadawanym na �ywo z Kolonii siedem nowych tytu��w, kt�re trafi� do subskrybent�w Xbox Game Pass. Cz�� z nich dost�pna jest od dzisiaj, na inne trzeba b�dzie poczeka� jeszcze kilka dni. Niemniej, przygotowany zestaw wypada bardzo dobrze i powinni ucieszy� si� z niego zar�wno gracze pecetowi, jak i konsolowi. Sprawd�my wi�c, do tym razem otrzymujemy.
Mon, 19 Aug 2019 18:56:33 +0200

Filmy YouTube Orginals b�d� dost�pne za darmo Co dalej z YouTubem w wersji premium? Google wywo�a�o niema�o zamieszania w sieci, prezentuj�c p�atn� wersj� YouTube'a. Wprowadzenie serwisu mia�o sporo sensu, poniewa� by� on pozbawiony cech, na kt�re narzekaj� u�ytkownicy standardowej edycji platformy - us�uga pozwala na odtwarzanie wideo w tle (co przydaje si� w przypadku muzyki i podcast�w) oraz nie wy�wietla reklam.
Mon, 19 Aug 2019 17:26:55 +0200

Gamescom Opening Night Live - ogl�daj konferencj� na �ywo Ju� dzisiaj oficjalnie startuj� targi Gamescom i z tego powodu przygotowano kilka wartych zobaczenia wydarze�. Jednym z nich jest konferencja Gamescom Opening Night Live, na kt�rej powinny pojawia� si� nowe gry i wa�ne zapowiedzi. Swoj� obecno�� na imprezie potwierdzi�o wielu s�ynnych tw�rc�w gier, w tym cho�by Hideo Kojima, kt�ry ma na niej zaprezentowa� nowo�ci zwi�zane z jego nadchodz�c� gr� Death Stranding.
Mon, 19 Aug 2019 17:26:07 +0200

Xiaomi zacznie sprzedawa� telewizory w ramach marki Redmi Jest na co czeka�. Xiaomi od lat kojarzy si� ze smartfonami o rewelacyjnym stosunku ceny do mo�liwo�ci, ale warto pami�ta�, �e firma ma te� w swojej ofercie inne produkty, np. wearables i od�wie�acze powietrza. Teraz wiemy, �e Chi�czycy, w ramach marki Redmi, b�d� sprzedawa�... telewizory. Dlaczego to taka dobra wiadomo��?
Mon, 19 Aug 2019 16:59:20 +0200

Huawei zamierza znacznie poprawi� nagrywanie film�w w Kirinie 990 Czego dok�adnie powinni�my si� spodziewa�? Huawei powoli przygotowuje si� do premiery swojego nowego chipu klasy premium, Kirina 990. Uk�ad ma zadebiutowa� 19 wrze�nia, wraz z flagowymi smartfonami z rodziny Mate 30.
Mon, 19 Aug 2019 16:42:07 +0200

Corsair Nightsword RGBďż˝– test zaawansowanej myszki dla graczy z inteligentnym systemem regulacji wagi Trudno znale�� dziďż˝ prawdziwie uniwersalnďż˝ i funkcjonalnďż˝ mysz, ktďż˝ra doskonale sprawdzi siďż˝ zarďż˝wno w trakcie grania, jak i codziennej pracy, a na dodatek zagwarantuje wyjďż˝tkowďż˝ wygodďż˝. Co prawda moďż˝emy wskazaďż˝ kilka takich modeli, jednak biorďż˝c pod uwagďż˝ ilo�� wszystkich dostďż˝pnych myszek na rynku, jest to jedynie niewielki procent.ďż˝Corsair Nightsword RGB to najnowszy produkt amerykaďż˝skiego producenta, ktďż˝ry trafiďż˝ do naszego laboratorium.
Mon, 19 Aug 2019 16:30:05 +0200

HyperX Fury RGB - prezentacja niedrogich pami�ci z pod�wietleniem LED Ta�sza seria teraz tak�e w wersji z pod�wietleniem RGB. Nale��ca do Kingstona marka HyperX og�osi�a dodanie do swojej oferty nowych modu��w pami�ci DDR4, nale��cych do serii Fury RGB. Nowe konstrukcje maj� przyci�gn�� klient�w do zakupu niewyg�rowan� cen�, niez�ymi parametrami pracy i ciekawym wygl�dem. Producent przygotowa� sporo r�nego rodzaju wersji, dzi�ki czemu klient b�dzie mia� spory wyb�r. Jak wi�c wygl�da ich specyfikacja?
Mon, 19 Aug 2019 16:00:00 +0200

G��wni producenci Dragon Age 4 i Anthem odeszli z Bioware Bioware pod rz�dami Electronic Arts straci�o ju� wielu wa�nych deweloper�w, kt�rzy przez lata wyznaczali kierunek dla studia i jego kolejnych gier. Teraz do d�ugiej listy nazwisk wykre�lonych z listy p�ac do��czy�y dwa kolejne, i to nie byle jakie, bo g��wnych producent�w gier Dragon Age 4 i Anthem. Ciekawe, jak taka strata wp�ynie na rozw�j tych tytu��w i jak poradzi sobie z ni� w�a�ciciel Bioware.
Mon, 19 Aug 2019 14:06:16 +0200

Asus TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 XT - specyfikacja karty graficznej Nie tak dawno Asus zapowiedzia� pe�n� gam� kart graficznych z serii RX 5700. Po rynkowym debiucie wariantu ROG Strix, tajwa�ski producent og�osi� wprowadzenie do sprzeda�y modelu TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 XT, maj�cego charakteryzowa� si� wysok� wytrzyma�o�ci�, a przy okazji ca�kiem niez�ym designem. Sprz�t zosta� r�wnie� fabrycznie podkr�cony, co mo�e mie� znaczenie dla cz�ci potencjalnych nabywc�w.
Mon, 19 Aug 2019 13:08:56 +0200

Minecraft i Dying Light 2 z technik� ray tracingu Targi Gamescom to doskona�a okazja do ujawnienia og�osze� dotycz�cych nowych gier. Wie o tym Nvidia, kt�ra z okazji imprezy w Kolonii ujawni�a nowe gry, maj�ce otrzyma� obs�ug� techniki ray tracingu. W�r�d nich jest jedna z najlepiej sprzedaj�cych si� produkcji w historii, czyli Minecraft. Udost�pniono r�wnie� zwiastuny innych du�ych tytu��w, w kt�rych znajdziemy efekty bazuj�ce na �ledzeniu promieni.
Mon, 19 Aug 2019 11:34:36 +0200

Motorola One Action - specyfikacja techniczna Firma kreatywnie podchodzi do tematu konstrukcji smartfon�w. Motorola od lat s�ynie z nietypowej stylistyki urz�dze� i programu Android One, w ramach kt�rego jej klienci dostaj� praktycznie niezmodyfikowany system operacyjny i gwarancj� aktualizacji. Teraz producent zrobi� kolejny krok, daj�c nam model z bardzo nietypowym aparatem fotograficznym.
Sun, 18 Aug 2019 17:01:31 +0200

Nokia 7.2 - znamy wygl�d Producent chce wyr�nia� si� stylistyk�, chocia� trudno nie zauwa�y�, �e firma troch� inspirowa�a si� urz�dzeniami konkurencji. HMD przygotowuje si� do premiery nowych smartfon�w z serii Nokia. Chodzi oczywi�cie o modele Nokia 6.2 i Nokia 7.2, kt�rych prezentacja, je�li wierzy� plotkom, odb�dzie si� jeszcze przed ko�cem tego miesi�ca. Czego dok�adnie powinni�my spodziewa� si� po tym sprz�cie?
Sun, 18 Aug 2019 05:39:13 +0200

Realme 5 i Realme 5 Pro przetestowane w Geekbench Konkurencja ma si� czego obawia�. Realme wci�� jest bardzo �wie�� mark� na rynku smartfon�w, ale�firma i tak zd��y�a ju� wyrobi� sobie opini� producenta, kt�rego urz�dzenia mog� rywalizowa� ze sprz�tem np. Xiaomi. Wiele wskazuje jednak na to, �e najciekawszy model przedsi�biorstwa dopiero trafi do sklep�w. Chodzi oczywi�cie o omawian� przez nas, fotograficzn� konstrukcj� o nazwie Realme 5.
Sun, 18 Aug 2019 05:11:23 +0200

Assetto Corsa Competizione nie otrzyma w najbli�szym czasie obs�ugi ray tracingu Assetto Corsa Competizione to jedna z pierwszych ujawnionych gier z listy produkcji maj�cych w przysz�o�ci obs�ugiwa� technik� ray tracingu. Nvidia przez d�ugi czas promowa�a t� pozycj�, zapewniaj�c przy tym, �e najlepsz� jako�� grafiki zapewni� w niej karty GeForce RTX.
Sat, 17 Aug 2019 19:42:41 +0200

Silicon Lottery ujawnia statystyki selekcji procesor�w AMD Ryzen 3000 Sza�u nie ma. O tym, �e procesory AMD Ryzen 3. generacji nie maj� w�a�ciwie �adnego potencja�u OC wie chyba ka�dy, kto czyta� testy i opinie ich u�ytkownik�w. Mimo wszystko, Silicon Lottery sprzedaje na swojej stronie selekcjonowane uk�ady czerwonych i dzi�ki ich testom, poznali�my statystyki najlepiej binowanych chip�w. Od razu m�wimy, �e o wysokich zegarach mo�na co najwy�ej pomarzy�.
Sat, 17 Aug 2019 18:02:19 +0200

Nvidia: kupno karty bez obsďż˝ugi ray tracingu jest szaleďż˝stwem Jensen Huang znany jest ze swoich prowokacyjnych wypowiedzi i oryginalnego stylu wystďż˝pieďż˝. Pokazaďż˝ to rďż˝wnieďż˝ na ostatnim spotkaniu z inwestorami, kiedy w do�� niecodzienny sposďż˝b zasugerowaďż˝ co myďż˝li o zakupie kart graficznych, ktďż˝re nie obsďż˝ugujďż˝ ray tracingu. Szef Nvidii zapewne chciaďż˝ w ten sposďż˝b uderzyďż˝ w AMD, ale rykoszetem dostaďż˝o siďż˝ teďż˝ niektďż˝rym GeForce’om.
Sat, 17 Aug 2019 16:46:24 +0200

Micron rozpocz�� masow� produkcj� 16-gigabitowych ko�ci pami�ci DRAM w procesie 1z nm Micron znowu usprawnia proces produkcji swoich chip�w. Tym razem przedsi�biorstwo poinformowa�o, �e zacz�o wytwarza� na masow� skal� ko�ci DRAM w tzw. litografii 1z. W por�wnaniu do uprzednio stosowanych rozwi�za�, nowa technologia wyra�nie zmniejszy�a pob�r energii elektrycznej, co ma by� szczeg�lnie istotne w urz�dzeniach mobilnych i centrach danych.
Sat, 17 Aug 2019 15:47:33 +0200

Nvidia prezentuje wyniki finansowe za drugi kwarta� roku fiskalnego 2020 Prezentuj�c sw�j najnowszy raport finansowy, Nvidia wspomina o normalizacji biznesu. W ostatnim kwartale roku fiskalnego podmiot wypad� nie�le, je�li por�wnany wyniki z kwarta�em poprzednim, ale r�wnocze�nie du�o gorzej w odniesieniu do odpowiadaj�cego okresu ubieg�ego roku. Mimo wszystko osi�gni�te rezultaty i tak pobi�y przewidywania analityk�w, co wida� te� po wyra�nym wzro�cie cen akcji firmy.
Sat, 17 Aug 2019 14:09:18 +0200

Huawei Mate X pojawi si� z jeszcze wi�kszym po�lizgiem, ni� przypuszczali�my Czekacie na sk�adane smartfony? Nie mamy dla was dobrych wiadomo�ci. Samsung wywo�a� sporo zamieszania w sieci, prezentuj�c w lutym sw�j pierwszy model ze zginanym ekranem, Galaxy Folda. Niestety, urz�dzenie okaza�o si� mocno niedopracowane, a jego sklepowy debiut przesuni�to na bli�ej nieokre�lony termin. Co natomiast dzieje si� z konkurencyjnym sprz�tem Huawei, Matem X?
Fri, 16 Aug 2019 16:55:19 +0200

Realme 5 - znamy cen� To mo�e by� hit. Realme szturmem wdar�o si� na rynek smartfon�w, sprzedaj�c przesz�o 10 milion�w urz�dze� w nieco ponad 14 miesi�cy od oficjalnej daty rozpocz�cia swojej dzia�alno�ci. Dlaczego promowane przez firm� konstrukcje spotka�y si� z tak du�ym zainteresowaniem? Jak nietrudno si� domy�li�, chodzi o typowy dla firma z Pa�stwa �rodka, rewelacyjny stosunek ceny sprz�tu do jego mo�liwo�ci.
Fri, 16 Aug 2019 16:26:01 +0200

Jak� klawiatur� kupi�? Polecamy sprawdzone modele na rynku Poszukujecie najlepszej klawiatury, jednak nie jeste�cie w stanie stwierdzi�, kt�ry z modeli dost�pnych na rynku oka�e si� najlepszy? Najlepsze urz�dzenia z poszczeg�lnych przedzia��w cenowych znajdziecie w poni�szym zestawieniu. Po�r�d wyszczeg�lnionych klawiatur znajd� co� dla siebie nie tylko gracze, ale r�wnie� osoby poszukuj�ce uniwersalnego sprz�tu, kt�ry oka�e si� naprawd� funkcjonalny.
Fri, 16 Aug 2019 14:00:00 +0200

Samsung planuje du�e usprawnienia aparat�w fotograficznych w smartfonach Galaxy A Firma idzie za ciosem. Tegoroczne konstrukcje Samsunga z serii Galaxy A okaza�y si� jednymi z ciekawszych smartfon�w na rynku. Urz�dzenia nie cechowa�y si� mo�e zbyt dobrym stosunkiem ceny do jako�ci, ale mia�y dobre wy�wietlacze, zapewnia�y niez�� �ywotno�� baterii i przyzwoite aparaty fotograficzne. Producent oczywi�cie zamierza dalej rozszerza� t� lini�, a my w�a�nie dowiedzieli�my si�, co dok�adnie ulegnie w niej poprawie w przysz�ym roku.
Fri, 16 Aug 2019 09:43:12 +0200

Znamy dat� premiery nowych iPhone'�w Premiera jest blisko. Apple przygotowuje si� do zapowiedzi nowych iPhone'�w. Amerykanie niczego jeszcze oficjalnie nie ujawniaj�, ale w najnowszej wersji beta systemu iOS 13 znajduje do�� wyra�na wzmianka dotycz�ca daty prezentacji kolejnych smartfon�w firmy. Osoby, kt�re pobra�y testow� wersj� oprogramowania, w assetach znajd� zrzut ekranu z dat� 10 wrze�nia i tytu�em�"HoldForRelease".
Fri, 16 Aug 2019 09:19:42 +0200

AMD zwi�kszy�o udzia� w rynku CPU w drugim kwartale 2019 roku Cisza przed burz�. Tak najpro�ciej mo�na okre�li� dane dotycz�ce rynku procesor�w w drugim kwartale tego roku, opracowane przez analityk�w z Mercury Research. Nowy raport pokazuje, �e AMD wypad�o ca�kiem dobrze, cho� oczywi�cie nie by�o szans na wi�ksze zmiany, ze wzgl�du na wyczekiwan� premier� Ryzen�w 3. generacji, kt�ra odby�a si� ju� w trzecim kwartale.
Thu, 15 Aug 2019 19:02:21 +0200

LG Gram 17 17Z990 − test ultralekkiego laptopa z 17-calowym wyďż˝wietlaczem Linia laptopďż˝w Gram od LG istnieje na rynku juďż˝ od kilku lat, jednak dopiero teraz debiutuje ona w Polsce. Cechďż˝ wyrďż˝niajďż˝cďż˝ te urzďż˝dzenia byďż˝y wyjďż˝tkowo dďż˝ugi czas pracy na zasilaniu akumulatorowym (nawet do 23 godzin) oraz waga okoďż˝o zaledwie jednego kilograma. Tak ekstremalnie mobilne urzďż˝dzenia zyskaďż˝y sobie w Stanach Zjednoczonych, Korei i Europie Zachodniej sporďż˝ popularno�� i wielu uďż˝ytkownikďż˝w.
Thu, 15 Aug 2019 18:48:01 +0200

Hyper Light Drifter i Mutant Year Zero: Road to Eden za darmo w Epic Games Store Zgodnie z ubiegďż˝otygodniowďż˝ zapowiedziďż˝, Epic Games Store udostďż˝pniďż˝ dzisiaj zupeďż˝nie za darmo aďż˝ dwie ďż˝wietne gry. Jednďż˝ z nich jest wydany zaledwie w ubiegďż˝ym roku Mutant Year Zero: Road to Eden, zbierajďż˝cy ďż˝wietne oceny wďż˝rďż˝d graczy. Tradycyjnie juďż˝, jedyne czego potrzebujecie, by zdobyďż˝ te „darmďż˝wki”, to konto w sklepie Tima Sweeneya i wykonanie kilku klikni�� myszkďż˝.
Thu, 15 Aug 2019 17:52:06 +0200

Asus ZenBook 14 od teraz r�wnie� w wersji z procesorami AMD Ryzen 3000 W ci�gu ostatnich kilkunastu miesi�cy oferta laptop�w z procesorami AMD znacz�co si� poprawi�a, ale i tak dominacja Intela w tym segmencie jest niepodwa�alna. Tak wa�ne jest wi�c, by najwi�ksi producenci komputer�w przeno�nych cz�ciej si�gali po jednostki czerwonych, tak jak to w�a�nie zrobi� Asus. Do konstrukcji ZenBook 14 w�a�nie zawita�y mobilne jednostki Ryzen 7 i Ryzen 5, ze zintegrowanymi uk�adami graficznymi Vega.
Thu, 15 Aug 2019 16:12:39 +0200

WRC 8 - data premiery i mo�liwa wy��czno�ci dla Epic Games Store Dobrych gier rajdowych nigdy za wiele, a WRC 8 zapowiada si� w�a�nie na tak� pozycj�. Bigben Interactive, wydawca wspomnianej produkcji, ujawni� jej dat� premiery, a do sieci trafi� nowy materia� wideo, skupiaj�cy si� na elementach, kt�re maj� zagwarantowa� odpowiedni poziom realizmu. Uwag� przyci�ga te� inna, niepotwierdzona wiadomo��, dotycz�ca domniemanej wy��czno�ci pecetowej wersji WRC 8 dla sklepu Epic Games Store.
Thu, 15 Aug 2019 15:15:10 +0200

Logitech G815 Lightsync RGB - niskoprofilowa mechaniczna klawiatura dla graczy Produkt dla najbardziej wymagaj�cych. Logitech ma w swojej ofercie wiele ca�kiem interesuj�cych urz�dze�, ale nowa klawiatura G815 Lightsync RGB i tak wyr�nia si� na ich tle. Producent przygotowa� niskoprofilowy model, kt�rym powinni zainteresowa� si� przede wszystkim gracze, szukaj�cy konstrukcji o stosunkowo niskim skoku klawiszy. Jak wygl�da specyfikacja tego produktu? Tego dowiecie si� z dalszej cz�ci newsa.
Thu, 15 Aug 2019 13:22:12 +0200


Kubki na prezent na różne okazje Kubek Footo na każdą okazję dobry pomysły na niebanalne i niepowtarzalne prezenty. Z własnym zdjęciem, rysunkiem lub dedykacją. Duży wybór gotowej grafiki i tekstów. 

Katalog

Dzieci.GdzieSzukac.pl

Dzieci katalog tematyczny stron dla dzieci, mlodzieży i ich rodziców.

Katalog

Edukacja.GdzieSzukac.pl

Edukacja i nauka katalog, strony edukacyjne i o tematyce edukacyjnej.

Katalog

Facet.GdzieSzukac.pl

Facet katalog. Męski świat, strony dla meżczyzn.

Katalog

Firmy.GdzieSzukac.pl

Katalog firm oraz ofert wg branż. Promuje polskie firmy i produkty w Polsce.

Katalog

Gry.GdzieSzukac.pl

Gry Online, darmowe gry, akcji, przygodowe, sportowe, multiplayery.

Katalog

Hobby.GdzieSzukac.pl

Katalog Hobby i Majsterkowanie. Ciekawe strony dla hobbystów, pasjonatów.

Katalog

Kobieta.GdzieSzukac.pl

Katalog dla kobiet. Wiele ciekawych stron WWW związane z życiem kobiety.

Katalog

Radio.GdzieSzukac.pl

Katalog Stron Radio w Internecie, radia internetowe, polskie i zagraniczne.

Katalog

Rozrywka.GdzieSzukac.pl

Katalog rozrywka i humor. Kluby, puby, imprezy, multimedia, film, video...

Katalog

Sklepy.GdzieSzukac.pl

Sklepy, e-handel, zakupy internetowe. Katalog sklepów intertowych.

Katalog

Programy.GdzieSzukac.pl

Katalog stron z adresami bezpłatnych, płatnych programów komputerowych.

Katalog

Turystyka.GdzieSzukac.pl

Katalog Stron WWW oferty turystyczne, nad morzem, w górach.

Katalog

Zdrowie.GdzieSzukac.pl

Zdrowie i Uroda - Katalog stron internetowych o zdrowiu, urodzie.

Katalog

Biznes.GdzieSzukac.pl

Baza Firm. Katalog branżowy firm. Biznes, finanse, firmy, usługi, produkty.

Katalog

Wczasy.GdzieSzukac.pl

Baza Firm. Katalog ofert turystycznych. Hotele, pensjonaty, kwatery, agroturystyka...

Katalog

Medycyna.GdzieSzukac.pl

Baza firm medycznych, gabinetów lekarskich, gabinetów odnowy biologicznej...


|Kontakt|


Strone odwiedzono 3581895 razy

Osób online: 2


Od 23.05.2010 ilość wizyt robotów na stronie:
Google: 212 | MSN: 9 | Yahoo: 77 | Szukacz: 0 | NetSprint: 0 | Onet: 0