PCLab.pl - najnowsze publikacje  PCLab.pl - najnowsze publikacje

PCLab.pl - najnowsze publikacje

Najnowsze artyku�y, aktualno�ci i poradniki na portalu PCLab.pl

Asus ZenBook Pro Duo UX581GV − gdy jeden wyďż˝wietlacz to za maďż˝o. Test laptopa z dwoma ekranami. Asusďż˝Pro Duo to notebook o do�� nietypowej konstrukcji. Wyglďż˝da elegancko, ma bardzo wydajny procesor i kartďż˝ graficznďż˝, ktďż˝ra czyni go gamingowym komputerem. Za sprawďż˝ dodatkowego ekranu nie sposďż˝b go zakwalifikowaďż˝ do laptopďż˝w przeznaczonych dla graczy. Kto wiďż˝c powinien zainteresowaďż˝ siďż˝ Asusem Pro Duo? Sami sprawdďż˝cie. W tym artykule przetestowaliďż˝my dwie konfiguracje tego modelu.ďż˝
Wed, 23 Oct 2019 14:30:12 +0200

Firefox 70 z od�wie�onym logo i nowymi funkcjami dost�pny do pobrania Lisek ewoluowa�. Mozilla ju� od kilku miesi�cy zapowiada�a zmiany, kt�re mia�y trafi� do przegl�darki Firefox 70. Od dzisiaj wszyscy ch�tni mog� je sami sprawdzi�, bo oprogramowanie otrzyma�o oficjaln� aktualizacj�. O tym, jakie nowo�ci oferuje aplikacja przeczytacie w dalszej cz�ci newsa.
Tue, 22 Oct 2019 19:52:59 +0200

Znamy daty nadchodz�cych wyprzeda�y na Steamie Do ko�ca 2019 roku Valve szykuje jeszcze trzy du�e wyprzeda�e. Z pewno�ci� wi�kszo�� os�b wyczekuje tej najwa�niejszej, zimowej, ale wcze�niej te� b�d� �wietne okazje na wydanie na gry swoich ci�ko zarobionych pieni�dzy. Je�li jeste�cie zainteresowani szczeg�ami, zapraszamy do dalszej cz�ci newsa.
Tue, 22 Oct 2019 17:52:14 +0200

Steam Remote Play Together pozwala gra� w gry z lokalnym trybem wieloosobowym przez internet Steam oferuje zestaw funkcji niedost�pny na �adnej innej platformie dla graczy. Ci�gle jednak pojawiaj� si� kolejne nowo�ci, a naj�wie�sz� jest funkcja Remote Play Together. Dzi�ki niej w gry z kanapow� kooperacj� b�dziemy mogli zagra� r�wnie� przez sie� i nie b�dzie do tego potrzebna konfiguracja dodatkowych program�w. Sprawd�my, jak dzia�a nowa opcja.
Tue, 22 Oct 2019 17:09:16 +0200

Nvidia GeForce Game Ready 440.97 WHQL - sterowniki z optymalizacjami dla Call of Duty: Modern Warfare Mamy te� istotne usprawnienie dla techniki G-Sync. U�ytkownicy kart graficznych Nvidii otrzymali dzisiaj mo�liwo�� pobrania nowego pakietu sterownik�w GeForce Game Ready 440.97 WHQL. Oprogramowaniem powinni zainteresowa� si� przede wszystkim osoby, kt�re zamierzaj� zagra� w now� ods�on� serii CoD, cho� mamy te� optymalizacje dla innych tytu��w. Sprawd�my, co nowego udost�pniono w najnowszych driverach.
Tue, 22 Oct 2019 16:20:57 +0200

Microsoft prezentuje inicjatyw� Secured-Core PC, maj�c� na celu popraw� zabezpiecze� komputer�w Nasze komputery b�d� jeszcze lepiej zabezpieczone. Microsoft og�osi� inicjatyw� Secured-Core PC, kt�ra ma na celu przygotowanie odpornego na cyberataki �rodowiska, sk�adaj�cego si� z rozwi�za� sprz�towych i programowych. Firma z Redmond po��czy�a si�y z wiod�cymi producentami urz�dze�, a jednym z podmiot�w, kt�re mia�y najmocniej zaanga�owa� si� w projekt jest AMD.
Tue, 22 Oct 2019 14:40:41 +0200

Znamy polskie ceny nowych urz�dze� Microsoft Surface Produkty premium w cenie premium. Microsoft og�osi� dzisiaj ceny wszystkich tegorocznych komputer�w Microsoft Surface, dost�pnych w Polsce. Jak mo�na si� by�o spodziewa�, urz�dzenia nie s� tanie, a za najlepiej wyposa�one edycje trzeba zap�aci� nawet kilkana�cie tysi�cy z�otych. Fani marki raczej nie b�d� narzeka�, ale dla innych u�ytkownik�w kwoty mog� by� nieco zbyt wysokie.
Tue, 22 Oct 2019 13:56:31 +0200

AOC AG273QX - prezentacja monitora WQHD 165 Hz z FreeSync 2 HDR Zapowiada si� bardzo dobry sprz�t dla graczy. AOC og�osi� wprowadzenie na nasz rynek monitora AG273QX, charakteryzuj�cego si� bardzo wysok� cz�stotliwo�ci� od�wie�ania i zgodno�ci� z technik� FreeSync 2 HDR. Urz�dzenie mo�e pochwali� si� niez�� specyfikacj� i ca�kiem przyst�pn� cen�, kt�ra powinna zach�ci� do zakupu spor� grup� klient�w.
Tue, 22 Oct 2019 12:35:38 +0200

Apple pracuje nad goglami VR i komputerem z architektur� ARM Wiele os�b z pewno�ci� czeka na ten sprz�t. W sieci ju� od d�u�szego czasu m�wi si�, �e Apple pracuje nad w�asnym headsetem rozszerzonej rzeczywisto�ci.�Producent niczego wprawdzie jeszcze nie ujawni�, ale plotki mog� by� zgodne z prawd� - takimi urz�dzeniami interesuj� si� najwi�ksi rywale giganta z Cupertino, w sprz�cie drzemie ogromny potencja�, a sama firma przej�a ju� kilka przedsi�biorstw zajmuj�cych si� odpowiednimi rozwi�zaniami.
Tue, 22 Oct 2019 09:08:30 +0200

MediaTek przygotowuje chip z 5G dla segmentu mid-range Szybka ��czno�� dla wszystkich. MediaTek w maju pokaza� sw�j pierwszych chip z modemem 5G. To oparty na 7-nanometrowej litografii FinFET uk�ad�Helio M70 5G, o kt�rym pisali�my dla was tutaj. Niestety, jednostka nie b�dzie powszechnie dost�pna - GSMArena twierdzi, �e znajdzie ona zastosowanie we flagowcach marek Oppo i Vivo. M�wi�c kr�tko, powinni�my zapomnie�, �e SoC oka�e si� realn� alternatyw� dla Snapdragon�w.
Tue, 22 Oct 2019 08:54:40 +0200

HBO GO zwi�ksza cen� abonamentu w Polsce Nikt nie lubi, gdy u�ywane przez niego us�ugi dro�ej�, ale w przypadku HBO GO zapowiada�o si� na to od d�u�szego czasu. Platforma strumieniowania wideo oferowa�a dotychczas bardzo przyst�pny cenowo abonament, zdecydowanie ni�szy ni� konkurencyjnego Netfliksa. Niestety ju� od przysz�ego miesi�ca zap�acimy za subskrypcj� nieco wi�cej.
Mon, 21 Oct 2019 18:10:36 +0200

SK Hynix prezentuje 16-gigabitowe ko�ci DRAM w procesie klasy 1Znm Czas na jeszcze pojemniejsze ko�ci pami�ci. SK Hynix og�osi� dzisiaj opracowanie nowych uk�ad�w DRAM, przygotowanych w procesie technologicznym klasy 1Z. Wed�ug producenta, jego nowe chipy oferuj� najwi�ksze upakowanie danych ze wszystkich ko�ci dost�pnych na rynku. Maj� one r�wnie� zapewnia� bardzo szybk� wymian� danych i zdecydowanie lepsz� efektywno�� energetyczn�.
Mon, 21 Oct 2019 17:40:47 +0200

Smartfony Pixel 4 z powa�nym b��dem zabezpiecze� Firmie znowu powin�a si� noga. Smartfony Google od lat kojarz� si� z wysokimi cenami, niez�ymi podzespo�ami, �wietnym wsparciem i... mas� b��d�w. Obecnie trudno powiedzie�, czy modele z rodziny Pixel 4 b�d� mie� tyle niedor�bek, co poprzednie konstrukcje giganta z Mountain View, ale trudno nie zauwa�y�, �e pierwsze doniesienia na temat urz�dze� nie napawaj� optymistycznie.
Mon, 21 Oct 2019 17:34:15 +0200

HTC Exodus 1s trafia na rynek Firma szuka swojej niszy. Po zesz�orocznej premierze modelu Exodus 1, kt�ry by� pierwszym smartfonem HTC z technik� blockchain, oferuj�cym swoim u�ytkownikom m.in. portfel na kryptowaluty, przysz�a kolej na wprowadzenie na rynek kolejnego tego typu urz�dzenia. Najnowszy sprz�t z nowej serii Tajwa�czyk�w nosi nazw� Exodus 1s i przede wszystkim ma stanowi� niskobud�etowy telefon dla wszystkich fan�w cyfrowych walut.
Mon, 21 Oct 2019 17:20:37 +0200

Kingston KC600 - specyfikacja no�nik�w SSD Tradycyjne no�niki ze sprz�towym szyfrowaniem. Obecnie producenci sprz�tu komputerowego coraz� ch�tniej chwal� si� swoimi SSD w formacie M.2, ale zwyk�e konstrukcje 2,5'' nadal si� pojawiaj� i raczej szybko nie znikn� z rynku. Jednym z najnowszych produkt�w z tej kategorii jest model KC600, zaprezentowany w�a�nie przez Kingstona. Co mo�e zaoferowa� ta seria urz�dze� i jaka jest jej specyfikacja? Tego dowiecie si� w dalszej cz�ci newsa.
Mon, 21 Oct 2019 16:39:27 +0200

Samsung przewiduje bardzo du�� popularno�� swoich sk�adanych smartfon�w Co na to rynkowi analitycy? Ju� od wielu lat w sieci m�wi�o si�, �e producenci elektroniki pracuj� nad sk�adanymi smartfonami. Tymczasem w tym roku w ko�cu doczekali�my si� pierwszych premier tego typu urz�dze� od "du�ych" producent�w, czyli firm Samsung i Huawei. Modele Galaxy Fold i Mate X okaza�y si� jednak bardzo, bardzo drogie, a dodatkowo oba przedsi�biorstwa musia�y op�ni� ich premier� ze wzgl�du na wady konstrukcyjne swojego sprz�tu.
Mon, 21 Oct 2019 16:38:40 +0200

OnePlus zdradza, jakie modele dostan� aktualizacj� do Androida 10 Jest dobrze. OnePlus wprowadzi� ju� Androida 10 do swoich smartfon�w - najnowszy system operacyjny Google znajdziemy w modelach z serii OnePlus 7 oraz OnePlus 7T. Co jednak ze starszymi konstrukcjami przedsi�biorstwa?
Mon, 21 Oct 2019 16:17:56 +0200

Vivo U3 - solidny przedstawiciel klasy mid-range z pot�n� bateri� Sprz�t ma wszystko to, za co tak bardzo lubimy producent�w z Chin. Vivo zapowiedzia�o w�a�nie nowego, �redniop�kowego smartfona dla fan�w bardzo du�ych baterii. Model Vivo U3, bo o nim mowa, oferuje podzespo�y typowe dla klasy mid-range, ma �adn�, bezramkow� stylistyk� (chocia� notch mo�e nieco razi�) oraz bazuje na akumulatorze o pojemno�ci wynosz�cej a� 5000 mAh.
Mon, 21 Oct 2019 15:40:33 +0200

Google: starsze smartfony z serii Pixel jednak nie dostan� funkcji Live HDR+ i Dual Exposure Wielka szkoda. Google w zesz�ym tygodniu oficjalnie zapowiedzia�o czwart� generacj� smartfon�w Pixel. Urz�dzeniom wprawdzie oberwa�o si� za nienajnowszy ju� uk�ad SoC, troch� ma�o, oczywi�cie jak na segment high-end, pami�ci RAM oraz niezbyt pojemne baterie, ale sprz�t i tak przyku� uwag� cz�ci internaut�w - wszystko przez bardzo dobre wsparcie ze strony producent oraz... ciekawe rozwi�zania dotycz�ce aparat�w fotograficznych.
Mon, 21 Oct 2019 15:17:02 +0200

PlayStation 5 - devkit na pierwszym zdj�ciu Kosmiczny design. Od kilku miesi�cy Sony wypuszcza do sieci kolejne informacje o konsoli PlayStation 5, podgrzewaj�c atmosfer� przed przysz�orocznym debiutem sprz�tu. Deweloperzy za� ju� tworz� na nowe urz�dzenie gry, do czego potrzebna jest oczywi�cie wersja deweloperska konsoli. Teraz najprawdopodobniej poznali�my jej wygl�d, kt�ry potwierdza wszystkie wcze�niejsze przecieki.
Mon, 21 Oct 2019 15:01:51 +0200

DoCoMo ujawnia, jakie smartfony Sony zostan� zaktualizowane do Androida 10 Czy wasz sprz�t jest na li�cie? U�ytkownicy Androida ju� od wielu, wielu lat narzekaj� na du�� fragmentacj� systemu i problemy z dost�pno�ci� aktualizacji do nowszych wyda� platformy. Nic dziwnego wi�c, �e internauci mocno interesuj� si�, czy ich modele otrzymaj� update do kolejnej wersji oprogramowania Google. Jeste�cie ciekawi, jak sprawa wygl�da w przypadku Sony i Androida 10?
Mon, 21 Oct 2019 14:52:20 +0200

Nvidia Ampere - pierwsze plotki o nowej serii kart graficznych Na rynku nie zadebiutowa�y nadal wszystkie karty Turing, a ju� coraz g�o�niej m�wi si� o serii Ampere, kt�ra ma pojawi� si� w sprzeda�y w przysz�ym roku. Gracze pok�adaj� w tej rodzinie spore nadzieje i oczekuj� du�ych wzrost�w wydajno�ci, kt�re wed�ug pierwszych przeciek�w rzeczywi�cie mog� mie� miejsce. Czy tak si� jednak stanie, przekonamy si� najwcze�niej za kilka miesi�cy.
Mon, 21 Oct 2019 14:30:15 +0200

AOC 24G2U - test 23,8-calowego, 144-hercowego monitora dla graczy z panelem IPS Model AOC 24G2U to jeden z najnowszych monitor�w dla graczy w portfolio marki AOC. Na "papierze" sprz�t prezentuje si� bardzo dobrze. Mamy tu matryc� LCD typu IPS o rozdzielczo�ci Full HD, od�wie�anie obrazu z cz�stotliwo�ci� 144 Hz, deklarowany czas reakcji na poziomie 1 ms oraz obs�uga techniki FreeSync niweluj�cej ewentualne przyci�cia obrazu podczas grania. Do tego wszystkiego producent deklaruje "wspania�e" kolory.
Mon, 21 Oct 2019 14:27:01 +0200

Intel Core i5 Comet Lake-S z 6 rdzeniami i 12 w�tkami Kolejne przetasowania w ofercie niebieskich. Zbli�aj�ca si� premiera desktopowych procesor�w Comet Lake-S mo�e by� istotna dla klient�w, bo Intel w ko�cu zmodyfikuje swoje portfolio produktowe. Jedn� z zapowiedzi zmian jest wpis znaleziony w bazie SiSoftware Sandra, dotycz�cy niezapowiedzianego jeszcze procesora Core i5. Uwag� w tym przypadku zwraca fakt, �e chip ma aktywn� funkcj� HT.
Mon, 21 Oct 2019 13:11:56 +0200

Gigabyte Aorus TRX40 - p�yta dla Threadripper�w 3000 na pierwszej grafice Czekamy na pe�n� specyfikacj�. Do sieci wyciek�a grafika przedstawiaj�ca tajemnicz� p�yt� g��wn� firmy Gigabyte, przeznaczon� do wsp�pracy z procesorami Threadripper 3. generacji. Model z rodziny Aorus TRX40 ma zaoferowa� bardzo rozbudowane wyposa�enie i jak wida� na materiale graficznym, przyjemne dla oka pod�wietlenie. Mo�emy by� przy tym pewni, �e urz�dzenie b�dzie bardzo drogie.
Mon, 21 Oct 2019 12:35:50 +0200

Tania i popularna pami�� z Ryzenem 3000 Zestawy pami�ci o pr�dko�ci DDR-3000 lub wi�kszej s� popularne i niedrogie. Wi�kszo�� z nich ma pojemno�� 8 GB na modu� i jest zbudowana w bardzo podobny spos�b. W poprzednim artykule sprawdzili�my, jak taktowanie i op�nienia pami�ci wp�ywaj� na wydajno�� komputera z procesorem Ryzen 3000.
Sat, 19 Oct 2019 14:01:00 +0200

The Outer Worlds - wymagania sprz�towe wersji PC Gracze lubi�cy produkcje studia Obsidian ju� odliczaj� ostatnie dni do premiery The Outer Worlds. W mi�dzyczasie deweloperzy dopinaj� wszystkie sprawy powi�zane z pecetow� wersj�, w tym cho�by kwesti� wymaga� sprz�towych. Informacje na ten temat trafi�y w�a�nie do sieci i wszystkich zainteresowanych tym erpegiem zach�camy do przyjrzenia si� ujawnionym specyfikacjom, kt�re znajdziecie w dalszej cz�ci newsa.
Sat, 19 Oct 2019 09:03:00 +0200

Samsungi Galaxy S10 i Galaxy Note 10 z bardzo powa�n� wad� czytnik�w linii papilarnych Posiadacze flagowych smartfon�w Korea�czyk�w musz� bardzo uwa�a�. Czo�owe modele Samsunga, konstrukcje z rodzin�Galaxy S10 i Galaxy Note 10, maj� bardzo powa�n� wad� czytnika linii papilarnych - pisze Komputer �wiat. Okaza�o si�, �e skanery mo�na prosto oszuka�.
Fri, 18 Oct 2019 18:29:17 +0200

Samsung Galaxy Fold trafia do sprzeda�y w Polsce Ile zap�acimy? Samsung Galaxy Fold to bez w�tpienia jeden z najbardziej wyczekiwanych smartfon�w w historii. Od lat wiedzieli�my, �e Korea�czycy pracuj� nad telefonem ze zginanym ekranem, ale jego prezentacja nast�pi�a dopiero zim� tego roku. Sprz�t mia� trafi� do sklep�w w kwietniu, jednak niestety, okaza�o si�, �e konstrukcja wymaga dalszego dopracowania, przez co data jej rynkowego debiutu musia�a zosta� przesuni�ta.
Fri, 18 Oct 2019 18:14:09 +0200

Apple w przysz�ym roku mo�e pokaza� a� cztery smartfony z 5G Firma chce mocno zaatakowa� nowy rynek. W tym roku doczekali�my si� premier pierwszych smartfon�w oferuj�cych ��czno�� 5G. Tego typu konstrukcje pokaza�y takie przedsi�biorstwa jak Samsung czy Huawei, ale do wy�cigu nie do��czy�o... Apple. Najnowsze iPhone'y, pomimo zaporowych zdaniem wielu os�b cen, nie pozwalaj� na korzystanie z nowego standardu dost�pu do sieci.
Fri, 18 Oct 2019 17:52:26 +0200

S�uchawki Apple AirPods Pro maj� by� rekordowo drogie Jeste�cie ciekawi ceny? Apple przygotowuje si� do premiery nowego sprz�tu. Tym razem nie chodzi jednak o smartfony, tablety albo komputery, ale o du�o mniejsz� elektronik� - mianowicie o... s�uchawki. Na pierwszy rzut oka w urz�dzeniu nie ma nic ciekawego, ale ju� teraz sporo pisze si� o nim w zachodniej prasie. Dlaczego? Chodzi oczywi�cie o koszta zakupu.
Fri, 18 Oct 2019 17:07:32 +0200

AMD Ryzen 9 3950X - pierwsze wyniki wydajno�ci w benchmarku Geekbench 5 AMD Ryzen 9 3950X to jeden z najbardziej wyczekiwanych procesor�w tego roku, bo to pierwsza 16-rdzeniowa jednostka przeznaczona na zwyk�� platform� klienck�. Nic wi�c dziwnego, �e ka�da wzmianka o tym modelu wywo�uje poruszenie w�r�d entuzjast�w sprz�tu komputerowego. Nie inaczej b�dzie zapewne po przyjrzeniu si� pierwszym wynikom wydajno�ci procesora, kt�re pojawi�y si� w benchmarku Geekbench 5.
Fri, 18 Oct 2019 16:57:12 +0200

Motorola zapowiada szybk� premier� swojego pierwszego, sk�adanego smartfona Firma wr�ci te� do marki RAZR. Ju� od wielu miesi�cy m�wi si�, �e Motorola pracuje nad sk�adanym smartfonem. Urz�dzenie nie b�dzie jednak rywalizowa� z takimi modelami jak Samsung Galaxy Fold czy Huawei Mate X, poniewa� producent zdecydowa�, �e, w przeciwie�stwie do konkurencji, nie zastosuje w nim komponent�w typowych dla klasy high-end. Nieco gorsze podzespo�y maj� za to obni�y� cen� konstrukcji.
Fri, 18 Oct 2019 16:43:45 +0200

OnePlus 7T i OnePlus 7T Pro trafiaj� do sklep�w w Europie Czekali�cie na najnowszego "zab�jc� flagowc�w"? Mamy dla was dobr� wiadomo��! OnePlus 7T trafia w�a�nie do sklep�w w Europie. Z udost�pnionych w sieci materia��w wynika, �e na Starym Kontynencie mo�na kupi� nie tylko podstawowy wariant urz�dzenia, ale tak�e edycje Pro oraz�McLaren. Czy warto da� szans� tym modelom?
Fri, 18 Oct 2019 16:24:07 +0200

G.Skill Trident Z 32 GB DDR4-4000 CL15 - prezentacja nowego zestawu pami�ci DRAM Zestaw pami�ci z wy�szej p�ki. Dla zdecydowanej wi�kszo�ci u�ytkownik�w wysoko taktowane ko�ci DRAM s� raczej zb�dnym wydatkiem, ale s� te� osoby, kt�re potrafi� sporo dop�aci� do tego typu sprz�tu. W�a�nie dla nich G.Skill przygotowa� nowy zestaw Trident Z o naprawd� bardzo dobrych parametrach, o kt�rych przeczytacie wi�cej w dalszej cz�ci materia�u.
Fri, 18 Oct 2019 15:38:01 +0200

Red Dead Redemption 2 - zwiastun wersji PC w 4K i 60 kl./s Najlepsza wersja nadchodzi. Rockstar opublikowa� w sieci zwiastun pecetowej wersji Red Dead Redemption 2, czyli prawdopodobnie jednej z kilku najbardziej oczekiwanych tytu��w ko�ca tego roku. Materia� wideo ma prezentowa� usprawnienia graficzne, jakie trafi�y do edycji na komputery i po cz�ci wprowadzi� nas w klimat tytu�u, kt�ry z pewno�ci� spodoba si� fanom western�w.
Fri, 18 Oct 2019 13:28:49 +0200

Nvidia Shield TV Pro - znamy najwa�niejsze dane o nowej przystawce do telewizor�w Amazon nieco pospieszy� si� z publikacj� oferty sprzeda�y nowej wersji przystawki Nvidia Shield TV, dzi�ki czemu mogli�my pozna� najwa�niejsze nowo�ci, jakie w jej przypadku przygotowali zieloni. Urz�dzenie ma by� wydajniejsze ni� obecne na rynku modele i zaoferuje kilka innych nowo�ci, z kt�rych z pewno�ci� uciesz� si� kinomaniacy. Szczeg�y na ten temat znajdziecie w rozwini�ciu newsa.
Fri, 18 Oct 2019 12:29:39 +0200

Alan Wake American Nightmare i Observer za darmo w Epic Games Store Je�li macie ograniczony bud�et na gry lub akurat nie macie pomys�u na to, co odpali�, warto przyjrze� si� nowemu zestawowi darmowych produkcji w sklepie Epic Games Store. Gracze otrzymaj� tym razem dwa przyzwoite tytu�y, kt�re powinny ucieszy� zwolennik�w gier z ci�kim, mrocznym klimatem. Poznali�my te� produkcje, kt�re b�dzie mo�na doda� do bibliotek od przysz�ego tygodnia.
Fri, 18 Oct 2019 10:17:00 +0200

Need for Speed Heat - znamy wymagania sprz�towe wersji PC Gra ruszy tak�e na kilkuletnim pececie. Do premiery Need for Speed Heat pozosta�o niewiele czasu, wi�c Electronic Arts postanowi�o d�u�ej nie zwleka� i opublikowa�o wymagania sprz�towe pecetowej wersji gry. Z ujawnionych informacji dowiadujemy si�, �e nowa produkcja wy�cigowa tworzona przez studio Ghost Games raczej nie ma wielkiego apetytu na moc naszego peceta. Szczeg�owe informacje na temat wymaga� znajdziecie w dalszej cz�ci newsa.
Fri, 18 Oct 2019 09:01:00 +0200

Ju� po�owa iPhone'�w dzia�a pod kontrol� systemu iOS 13 Firmie nale�� si� brawa. Apple od lat s�ynie z co najmniej dobrych, chocia� nierzadko troch� jednak zacofanych technologicznie produkt�w oraz bardzo wysokich cen. Gigantowi z Cupertino mo�na wiele zarzuci�, ale na pewno nale�y go pochwali� za to, jak wspiera swoje urz�dzenia. Dobrym przyk�adem s� tutaj iPhone'y i system iOS 13.
Fri, 18 Oct 2019 08:27:00 +0200


Kubki na prezent na różne okazje Kubek Footo na każdą okazję dobry pomysły na niebanalne i niepowtarzalne prezenty. Z własnym zdjęciem, rysunkiem lub dedykacją. Duży wybór gotowej grafiki i tekstów. 

Katalog

Dzieci.GdzieSzukac.pl

Dzieci katalog tematyczny stron dla dzieci, mlodzieży i ich rodziców.

Katalog

Edukacja.GdzieSzukac.pl

Edukacja i nauka katalog, strony edukacyjne i o tematyce edukacyjnej.

Katalog

Facet.GdzieSzukac.pl

Facet katalog. Męski świat, strony dla meżczyzn.

Katalog

Firmy.GdzieSzukac.pl

Katalog firm oraz ofert wg branż. Promuje polskie firmy i produkty w Polsce.

Katalog

Gry.GdzieSzukac.pl

Gry Online, darmowe gry, akcji, przygodowe, sportowe, multiplayery.

Katalog

Hobby.GdzieSzukac.pl

Katalog Hobby i Majsterkowanie. Ciekawe strony dla hobbystów, pasjonatów.

Katalog

Kobieta.GdzieSzukac.pl

Katalog dla kobiet. Wiele ciekawych stron WWW związane z życiem kobiety.

Katalog

Radio.GdzieSzukac.pl

Katalog Stron Radio w Internecie, radia internetowe, polskie i zagraniczne.

Katalog

Rozrywka.GdzieSzukac.pl

Katalog rozrywka i humor. Kluby, puby, imprezy, multimedia, film, video...

Katalog

Sklepy.GdzieSzukac.pl

Sklepy, e-handel, zakupy internetowe. Katalog sklepów intertowych.

Katalog

Programy.GdzieSzukac.pl

Katalog stron z adresami bezpłatnych, płatnych programów komputerowych.

Katalog

Turystyka.GdzieSzukac.pl

Katalog Stron WWW oferty turystyczne, nad morzem, w górach.

Katalog

Zdrowie.GdzieSzukac.pl

Zdrowie i Uroda - Katalog stron internetowych o zdrowiu, urodzie.

Katalog

Biznes.GdzieSzukac.pl

Baza Firm. Katalog branżowy firm. Biznes, finanse, firmy, usługi, produkty.

Katalog

Wczasy.GdzieSzukac.pl

Baza Firm. Katalog ofert turystycznych. Hotele, pensjonaty, kwatery, agroturystyka...

Katalog

Medycyna.GdzieSzukac.pl

Baza firm medycznych, gabinetów lekarskich, gabinetów odnowy biologicznej...


|Kontakt|


Strone odwiedzono 3625146 razy

Osób online: 1


Od 23.05.2010 ilość wizyt robotów na stronie:
Google: 218 | MSN: 9 | Yahoo: 77 | Szukacz: 0 | NetSprint: 0 | Onet: 0