PCLab.pl - najnowsze publikacje  PCLab.pl - najnowsze publikacje

PCLab.pl - najnowsze publikacje

Najnowsze artyku�y, aktualno�ci i poradniki na portalu PCLab.pl

Titan RTX, GeForce RTX 2080 Ti i Radeon VII w wybranych zastosowaniach obliczeniowych Po co powstaj� bardzo drogie karty graficzne z bardzo du�� pojemno�ci� pami�ci? Czemu s� takie drogie, i czy warto za to zap�aci�? Je�li nie s� du�o szybsze w grach, to do czego si� przydaj�? Chcieli�my to sprawdzi� i pochyli� si� nad zastosowaniami obliczeniowymi takich kart graficznych.
Sat, 20 Apr 2019 15:22:05 +0200

Intel Graphics Driver DCH 26.20.100.6709 – nowe sterowniki zgodne z Windows 10 May 2019 Update Niebiescy gotowi na nowďż˝ aktualizacjďż˝ dziesiďż˝tki. Intel udostďż˝pniďż˝ w sieci pakiet sterownikďż˝w Graphics Driver DCH 26.20.100.6709, ktďż˝re gwarantujďż˝ peďż˝nďż˝ zgodno�� ze zmierzajďż˝cym na rynek uaktualnieniem May 2019 Update dla systemu Windows 10. Oprogramowanie zapewnia kompatybilno�� z nowym modelem sterownikďż˝w, a ponadto wprowadza optymalizacje dla kilku nowych gier.
Fri, 19 Apr 2019 20:13:27 +0200

AMD Ryzen 3 3200G - pierwsze zdj�cia i mo�liwa specyfikacja Nie spodziewajcie si� rewolucji. Do sieci trafi�y pierwsze zdj�cia i informacje na temat desktopowego APU Ryzen 3 3200G. Cho� chip nale�y do rodziny Ryzen 3. generacji to nie korzysta z architektury Zen 2 i nie jest wykonany w technologii 7 nm. Zamiast tego otrzymamy produkt z rodziny Picasso, kt�ry do��czy do mobilnych jednostek zaprezentowanych na pocz�tku tego roku.
Fri, 19 Apr 2019 19:25:35 +0200

Du�y spadek sprzeda�y dysk�w twardych w pierwszym kwartale 2019 roku Dostawy malej� i b�d� male�. Trendfocus opublikowa� raport na temat �wiatowych dostaw dysk�w twardych w pierwszym kwartale 2019 roku. Wed�ug analityk�w popyt na tego typu produkty wyra�nie zmala�, zar�wno w por�wnaniu do poprzedniego kwarta�u, jak i wzgl�dem odpowiadaj�cego okresu 2018 roku. Nie wygl�da te�, by trend mia� si� odwr�ci�, czemu winne s� taniej�ce w szybkim tempie no�niki SSD.
Fri, 19 Apr 2019 17:44:38 +0200

Motorola planuje cztery nowe smartfony Czy mamy na co czeka�? Motorola planuje cztery nowe smartfony. Firma niczego jeszcze oficjalnie nie ujawni�a, ale informacjami dotycz�cymi nadchodz�cego sprz�tu przedsi�biorstwa podzieli� si� w�a�nie Evan Blass, dziennikarz dobrze znany m.in. czytelnikom serwisu VentureBeat.
Fri, 19 Apr 2019 17:11:46 +0200

Huawei: nie sprzedajemy modu��w 5G firmie Apple To by�y tylko plotki. Jaki� czas temu dowiedzieli�my si�, �e Apple ma problem z implementacj� modem�w 5G w swoich smartfonach. Gigant z Cupertino podobno nie mo�e znale�� producenta, kt�ry wzgl�dnie szybko dostarczy�by mu odpowiednie modu�y, a jego w�asne chipy maj� by� gotowe najwcze�niej w... 2021 roku.
Fri, 19 Apr 2019 16:36:28 +0200

AMD Zen 2 z bardzo dobrym uzyskiem Gorzej ni� wcze�niej, ale i tak �wietnie. Doskona�y uzysk chip�w AMD Ryzen nie by� dla nikogo niespodziank�, bo same rdzenie by�y niewielkie, a proces technologiczny 14 nm dojrza�y i dopracowany. Wygl�da na to, �e w przypadku uk�ad�w Zen 2 czerwoni te� maj� powody do zadowolenia, bo wed�ug kr���cych w sieci plotek uzysk nadchodz�cych procesor�w jest na naprawd� wysokim poziomie.
Fri, 19 Apr 2019 15:05:12 +0200

Thermaltake Floe Riing RGB 360 TR4 Edition - specyfikacja ch�odzenia dla Threadripper�w Wersja dla platformy HEDT AMD. Thermaltake zaprezentowa� system ch�odzenia ciecz� AIO Floe Riing RGB 360 TR4 Edition. Jak sama nazwa wskazuje, jest to konstrukcja przeznaczona do monta�u na podstawce TR4, stosowanej w p�ytach g��wnych dla procesor�w Threadripper. Ch�odzenie ma oferowa� bardzo wysok� wydajno�� i �adny system pod�wietlenia RGB LED, zgodny z rozwi�zaniem Razer Chroma.
Fri, 19 Apr 2019 14:22:47 +0200

Transistor za darmo w Epic Games Store. Sklep doczeka� si� logowania dwuetapowego Poznali�my te� nast�pn� gr�. Zgodnie z tradycj�, Epic Games Store udost�pni� kolejn� darmow� gr�, kt�r� tym razem jest �wietne Transistor. Dowiedzieli�my si� te�, jaki tytu� zast�pi t� pozycj� za dwa tygodnie i przynajmniej w tej kwestii mo�na m�wi� o ma�ym rozczarowaniu. Sama platforma dystrybucji cyfrowej doczeka�a si� r�wnie� funkcji logowania dwuetapowego, co powinno zwi�kszy� bezpiecze�stwo jej u�ytkownik�w.
Thu, 18 Apr 2019 20:33:49 +0200

Samsung�LU32R590 - specyfikacja monitora 4K z funkcj� upscalingu Du�a przestrze� robocza. Samsung zaprezentowa� dzisiaj sw�j nowy monitor LU32R590 o prawie bezramkowej konstrukcji, charakteryzuj�cy si� wysok� rozdzielczo�ci� i doskona�� jako�ci� obrazu. Producent zapewnia, �e przygotowa� produkt, kt�ry sprawdzi si� zar�wno podczas pracy z materia�ami graficznymi, jak i w czasie ogl�dania film�w czy grania w gry.
Thu, 18 Apr 2019 19:35:26 +0200

Intel mo�e produkowa� swoje uk�ady graficzne w fabrykach Samsunga Tajemnicza wyprawa do Korei. Raja Koduri opublikowa� na swoim oficjalnym twitterowym koncie zdj�cie, na kt�rym przedstawiciel dzia�u GPU Intela pozuje na tle fabryki Samsunga. Materia� zosta� opublikowany w dniu, w kt�rym korea�ska firma og�osi�a zako�czenie prac nad technologi� 5 nm z EUV. W sieci od razu pojawi�y si� wi�c plotki, �e wyprawa Rajy nie by�a przypadkowa, a niebiescy mog� by� zainteresowani ofert� korea�skiej firmy.
Thu, 18 Apr 2019 18:26:56 +0200

Nvidia doda 7 monitorďż˝w do listy kompatybilnych z G-Sync Czekamy na nowe sterowniki. Nvidia potwierdziďż˝a dzisiaj, ďż˝e w przyszďż˝ym tygodniu rozszerzy listďż˝ monitorďż˝w kompatybilnych z G-Sync o siedem nowych konstrukcji. Do zestawienia do��czďż˝ kolejne produkty Acera i Asusa, ale teďż˝ najnowszy monitor Gigabyte’a, czy produkt LG.
Thu, 18 Apr 2019 16:28:09 +0200

Recenzenci donosz� o problemach z uszkodzonym wy�wietlaczem w Samsung Galaxy Fold Czy�by powt�rka z premiery Note 7? Samsung Galaxy Fold trafi� ju� do pierwszych recenzent�w i zbiera w�r�d nich raczej dobre opinie. Niestety cz�� tester�w wskazuje na to, �e urz�dzenie zaskakuj�co szybko si� psuje. W sieci pojawia si� coraz wi�cej doniesie� o uszkodzonym wy�wietlaczu, co z pewno�ci� nie jest zbyt dobr� reklam� tego urz�dzenia. Inna sprawa, �e w tym przypadku win� ponosi nie tylko producent, ale te� i sami testerzy.
Thu, 18 Apr 2019 15:36:24 +0200

Baza danych 2,5 mln klient�w sklepu Morele.net udost�pniona w sieci G�o�nej afery ci�g dalszy. Zaufana Trzecia Strona donosi, �e w�amywacze odpowiedzialni za atak na grup� Morele.net udost�pnili w sieci przej�t� baz� danych z informacjami o klientach sklepu. Co istotne, dane s� niestety prawdziwe, a sama liczba wpis�w ma wynosi� prawie 2,5 mln. Je�li wi�c korzystali�cie z oferty Morele, to jest bardzo du�a szansa, �e znale�li�cie si� na li�cie.
Thu, 18 Apr 2019 14:08:47 +0200

Huawei Matebook 13ďż˝− test niewielkiego 13-calowca o sporej mocy Huawei konsekwentnie poszerza katalog swoich produktďż˝w o kolejne urzďż˝dzenia. Premiera flagowego smartfona P30 Pro pokazuje wyraďż˝nie, ďż˝e producent dogania renomďż˝ amerykaďż˝skich i poďż˝udniowokoreaďż˝skich konkurentďż˝w. Dlatego z chďż˝ciďż˝ sprawdzamy, czy w przypadku MateBooka 13 Huawei ma siďż˝ czym chwaliďż˝ i czy jest to urzďż˝dzenie, ktďż˝re z powodzeniem moďż˝e zastďż˝piďż˝ MacBooka.
Thu, 18 Apr 2019 14:01:00 +0200

Adata XPG Spectrix D60G - specyfikacja pami�ci RAM z pod�wietleniem RGB Nie do��, �e szybkie, to jeszcze ca�kiem �adne. Adata og�osi�a dodanie do swojego portfolio produktowego nowych zestaw�w pami�ci RAM DDR4 o nazwie XPG Spectrix D60G. Sprz�t ma by� dost�pny w wielu wariantach r�ni�cych si� cz�stotliwo�ci� i op�nieniami, a wszystkie modele ��czy system pod�wietlenia zajmuj�cy ponad 60 procent powierzchni radiatora.
Thu, 18 Apr 2019 13:21:01 +0200

Assassin's Creed: Unity za darmo na PC Akcja wsparcia w zwiďż˝zku z poďż˝arem katedry Notre-Dame de Paris. Ubisoft ogďż˝osiďż˝ dzisiaj, ďż˝e w��cza siďż˝ w proces odbudowy strawionej przez ogieďż˝ paryskiej katedry, przekazujďż˝c na ten cel ďż˝rodki finansowe. By nagďż˝oďż˝niďż˝ sprawďż˝, deweloper udostďż˝pniďż˝ teďż˝ zupeďż˝nie bezpďż˝atnie pecetowďż˝ wersjďż˝ gry Assassin’s Creed: Unity, w ktďż˝rej moďż˝ecie podziwiaďż˝ wspomniany zabytek w peďż˝nej krasie.
Wed, 17 Apr 2019 18:25:20 +0200

Nvidia GeForce GTX 1650 - znamy mo�liw� specyfikacj� i cen� nowej karty graficznej Premiera tu�, tu�. Serwis VideoCardz podzieli� si� prawdopodobn� specyfikacj� karty graficznej Nvidia GeForce GTX 1650 oraz ujawni� spodziewan� cen� tego modelu. Mo�emy spodziewa� si� ca�kiem interesuj�cej konstrukcji dla mniej wymagaj�cych graczy, kt�rzy szukaj� przyst�pnego cenowo sprz�tu do gry w rozdzielczo�ci 1080p.
Wed, 17 Apr 2019 17:35:51 +0200

Intel wycofuje siďż˝ z rynku modemďż˝w 5G do smartfonďż˝w Podmiot nie miaďż˝ wyjďż˝cia. Po ogďż˝oszonym porozumieniu miďż˝dzy Apple i Qualcommem oraz podpisaniu przez firmy umowy licencyjnej, Intel zapowiedziaďż˝ wycofanie siďż˝ z rynku modemďż˝w 5G do smartfonďż˝w. Przedsiďż˝biorstwo zostaďż˝o do tego wďż˝aďż˝ciwie zmuszone, bo niebiescy mieli produkowaďż˝ tego typy chipy wy��cznie dla producenta iPhone’ďż˝w, ktďż˝ry postawiďż˝ na ofertďż˝ konkurenta.
Wed, 17 Apr 2019 16:55:40 +0200

Apple i Qualcomm zawar�y ugod� i podpisa�y wieloletni� umow� licencyjn� Firmy wycofuj� wszystkie pozwy. Apple i Qualcomm wsp�lnie poinformowa�y o osi�gni�ciu porozumienia, kt�re ko�czy wszystkie tocz�ce si� post�powania s�dowe mi�dzy tymi podmiotami. W ramach ugody firmy podpisa�y ze sob� wieloletni� umow� licencyjn�, kt�ra wchodzi w �ycie ju� od 1 kwietnia tego roku. Mo�na s�dzi�, �e najwi�kszym wygranym jest tutaj Qualcomm, kt�ry dzi�ki kontraktowi mo�e zarobi� nawet kilka miliard�w dolar�w.
Wed, 17 Apr 2019 16:15:11 +0200

Intel�Core i7-8665U i Core i5-8365U - premiera mobilnych procesor�w Core 8. generacji z vPro Intel deklaruje wysoki poziom bezpiecze�stwa. Niebiescy og�osili wprowadzenie do swojej oferty nowych mobilnych procesor�w Core 8. generacji z technik� vPro. Chipy przeznaczone s� do notebook�w kierowanych na rynek biznesowy i do specjalist�w IT, gdzie liczy si� stabilno�� pracy, wysoka wydajno�� i oczywi�cie dost�pno�� zaawansowanych system�w zabezpiecze�. Producent zapewnia, �e jego produkty spe�niaj� te wymagania.
Wed, 17 Apr 2019 15:27:56 +0200

Xbox Game Pass Ultimate - Microsoft og�osi� now� subskrypcj� I tanio, i drogo. Poza og�oszeniem dotycz�cym nowej wersji konsoli, Microsoft ujawni� na r�wnie� now� us�ug� Xbox Game Pass Ultimate, kt�ra ��czy w sobie dwa popularne plany abonamentowe dost�pne wcze�niej oddzielnie. Dzi�ki nowej wersji subskrypcji u�ytkownicy konsoli Xbox One mog� w �atwiejszy spos�b zarz�dza� swoim cz�onkostwem, co mo�e by� szczeg�lnie istotne, gdy zamierzamy korzysta� tego rozwi�zania nieregularnie.
Wed, 17 Apr 2019 14:43:36 +0200

Xbox One S All-Digital Edition oficjalnie zaprezentowany Plotki znowu si� sprawdzi�y. Zgodnie ze wcze�niejszymi przewidywaniami, wczoraj Microsoft oficjalnie zapowiedzia� konsol� Xbox One S All-Digital Edition. Sprz�t przygotowano dla os�b, kt�re nie korzystaj� z nap�du optycznego i wszystkie tre�ci pobieraj� ze sklepu platformy Xbox. Potwierdzono r�wnie� cen� zestawu, kt�ra jest oczywi�cie ni�sza ni� wersji z czytnikiem Bly-ray.
Wed, 17 Apr 2019 14:07:54 +0200

MSI jednak zapewni obs�ug� Ryzen�w 3000 na p�ytach g��wnych X370 i B350 Firma wyja�nia nieporozumienie. Wczoraj sie� obieg�a informacja, �e MSI mo�e nie wyda� bios�w dla p�yt g��wnych X370 i B350, zapewniaj�cych obs�ug� procesor�w Ryzen 3000. �r�d�em wiadomo�ci by� jeden z pracownik�w firmy, kt�ry na szcz�cie nie mia� w tym przypadku racji. MSI poinformowa�o dzisiaj, �e ca�a sytuacja to nieporozumienie, a wspomniany pracownik zosta� wprowadzony w b��d, przez co przekaza� nieprawdziw� wiadomo��.
Tue, 16 Apr 2019 21:01:04 +0200

No Man’s Sky z API Vulkan Spodziewajcie siďż˝ wzrostu wydajnoďż˝ci. Twďż˝rcy No Man’s Sky zapowiedzieli dzisiaj spore zmiany w warstwie technicznej swojej produkcji. Jednďż˝ z najwaďż˝niejszych ma byďż˝ zastďż˝pienie API OpenGL przez Vulkana, co ma byďż˝ wstďż˝pem do dalszych usprawnieďż˝ caďż˝ego silnika gry. Do gry trafi teďż˝ wiele nowych opcji, pozwalajďż˝cych lepiej dostosowaďż˝ jej dziaďż˝anie do moďż˝liwoďż˝ci naszego zestawu komputerowego.
Tue, 16 Apr 2019 19:40:23 +0200

TSMC zapowiedzia�o proces technologiczny 6 nm Odpowied� na plany Samsunga. TSMC zaprezentowa�o dzisiaj szczeg�y na temat procesu technologicznego 6 nm. Jest to o tyle niespodziewana wiadomo��, �e Tajwa�czycy nigdy wcze�niej nie wspominali o tej litografii i nie prezentowano jej na wcze�niejszych harmonogramach. Tajwa�czycy uwa�aj�, �e wprowadzenie takiej technologii umocni ich pozycj� na rynku i pozwoli klientom firmy na �atwiejsz� migracj� z procesu 7 nm.
Tue, 16 Apr 2019 18:00:50 +0200

Razer Core X Chroma - specyfikacja stacji eGPU Lepsza, ale niestety te� dro�sza ni� poprzedniczka. Razer poinformowa� o dodaniu do swojej oferty stacji eGPU o nazwie Core X Chroma. Dzi�ki konstrukcji mo�na zamieni� swojego notebooka w wydajn� maszyn� do gier, cho� koszt takiej operacji nie b�dzie niestety niski. Produkt jest kompatybilny z wi�kszo�ci� dost�pnych na rynku kart graficznych, w tym z flagowymi konstrukcjami AMD i Nvidii.
Tue, 16 Apr 2019 17:32:48 +0200

Pierwsze oficjalne informacje o PlayStation 5 Ryzen, Navi i no�nik SSD. Serwis Wired opublikowa� dzisiaj pierwsze oficjalne informacje o konsoli PlayStation 5. Mark Cerny, przedstawiciel Sony, podzieli� si� w wywiadzie kilkoma istotnymi danymi na temat nast�pcy PS4, potwierdzaj�c wiele wcze�niejszych plotek. Og�oszono r�wnie�, �e sprz�tu na pewno nie zobaczymy w sklepach w tym roku, ale nie trzeba b�dzie na niego d�ugo czeka�.
Tue, 16 Apr 2019 16:03:57 +0200

Samsung zako�czy� prace rozwojowe nad technologi� 5 nm EUV Jest te� informacja o litografii 6 nm. Samsung poinformowa� dzisiaj o zako�czeniu prac rozwojowych nad technologi� 5 nm z EUV. Nowy proces ma by� ju� gotowy na przygotowanie pr�bek dla partner�w firmy, co oczywi�cie przybli�a nas do masowej produkcji przy wykorzystaniu tego rozwi�zania. Korea�czycy s� bardzo zadowoleni z tempa prac i ciesz� si�, �e ponownie obejmuj� pozycj� lidera na rynku producent�w chip�w.
Tue, 16 Apr 2019 15:28:18 +0200

AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition - rocznicowa wersja procesora na 50-lecie AMD Edycja specjalna. AMD zamierza hucznie obchodzi� swoje 50. urodziny i w zwi�zku z tym wydarzeniem wprowadzi na rynek szereg rocznicowych produkt�w. Jednym z nich b�dzie procesor AMD Ryzen 7 2700X 50th Anniversary Edition, odnaleziony wczoraj w kilku zachodnich sklepach. Niestety szczeg�y na temat specyfikacji jednostki nie s� obecnie znane, przez co nie wiemy, czy b�dzie si� ona czym� r�ni�a od standardowego modelu.
Tue, 16 Apr 2019 14:51:31 +0200

Corsair Force MP510 480 GBďż˝− test wytrzymaďż˝ego noďż˝nika Corsair to amerykaďż˝ska marka kojarzďż˝ca siďż˝ dziďż˝ g��wnie z wszelkiego rodzaju sprzďż˝tem dla graczy i entuzjastďż˝w: od podďż˝wietlanych klawiatur przez obudowy, aďż˝ po ukďż˝ady chďż˝odzenia. W tej szerokiej ofercie znalazďż˝o siďż˝ jednak miejsce takďż˝e na inne produktyďż˝−ďż˝a konkretnie na noďż˝niki SSD. Od lat nie testowaliďż˝my ďż˝adnego noďż˝nika sygnowanego logo przedstawiajďż˝cym oďż˝aglowanie pirackiego okrďż˝tu.
Tue, 16 Apr 2019 12:15:00 +0200

AMD prezentuje seriďż˝ Ryzen R1000 – APU do zastosowaďż˝ wbudowanych APU z 2 rdzeniami, 4 wďż˝tkami, ukďż˝adem graficznym Vega 3 i dwoma kontrolerami LAN 10 Gb/s.
Tue, 16 Apr 2019 09:30:00 +0200

AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.4.2 - sterowniki z optymalizacjami dla gier Anno 1800 i World War Z AMD gotowe na apokalips� zombie. Czerwoni podzielili si� w sieci pakietem sterownik�w Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.4.2, oferuj�cym obs�ug� dw�ch nowych gier. Mo�emy spodziewa� si� ca�kiem sporych wzrost�w wydajno�ci, ale niestety nie znajdziemy w tej wersji �adnych poprawek b��d�w. Zamiast nich jest lista rozpoznanych usterek, kt�re czekaj� na interwencj� ze strony in�ynier�w.
Tue, 16 Apr 2019 09:00:00 +0200

Octopath Traveler oficjalnie zapowiedziany na PC Nintendo Switch traci tytu� na wy��czno��. Po ma�ym falstarcie kilka dni temu, Square Enix w ko�cu oficjalnie zapowiedzia� pecetow� wersj� gry Octopath Traveler. To doskona�a wiadomo�� dla wszystkich fan�w produkcji z gatunku jRPG, bo tytu� jest naprawd� dobry i zabra� �wietne recenzje. Miejmy nadziej�, �e pecetowa konwersja jest dopracowana, co niestety w przypadku japo�skich gier nie jest norm�.
Mon, 15 Apr 2019 21:40:00 +0200

Gartner: spadek dostaw pecet�w w pierwszym kwartale 2019 roku Czyli bez zmian. Gartner opublikowa� raport na temat dostaw komputer�w osobistych w pierwszym kwartale tego roku. Z materia�u dowiedzieli�my si�, �e zanotowano kolejny spadek sprzeda�y, kt�ry niestety jest typowy dla tego segmentu urz�dze�. Na zmniejszenie liczby dostarczonych konstrukcji du�y wp�yw maj� niedobory procesor�w Intela, kt�re wymuszaj� na producentach stawianie na produkty o wy�szej mar�y.
Mon, 15 Apr 2019 20:32:59 +0200

AMD Navi mo�e zadebiutowa� na E3 2019 Od zapowiedzi do sklepowej dost�pno�ci minie kilka tygodni. Redaktorzy TweakTown podaj�, �e rodzina Navi zostanie zapowiedziana w czasie trwania targ�w E3 2019. Dla AMD ma by� to �wietna okazja do zareklamowania swojego sprz�tu w�r�d graczy, kt�rzy ca�y czas czekaj� na jak�� alternatyw� dla kart z rodziny Turing. Miejmy nadziej�, �e otrzymamy konkurencyjny produkt, a plotki o problemach z Navi, kt�re pojawia�y si� w ostatnim czasie, by�y fa�szywe.
Mon, 15 Apr 2019 19:49:27 +0200

Znamy specyfikacj� Core i9-9900T i innych energooszcz�dnych modeli Coffee Lake Refresh Gigabyte ujawnia sporo danych. Po ponad dw�ch miesi�cach od publikacji pierwszych wiadomo�ci na temat energooszcz�dnego modelu Core i9-9900T, do sieci trafi�a lista chip�w Coffee Lake serii T. Dzi�ki niej poznali�my nazwy jednostek oraz specyfikacj� nowych chip�w, cho� niestety nadal nie wiemy dok�adnie, kiedy trafi� do sprzeda�y i ile b�d� kosztowa�.
Mon, 15 Apr 2019 18:50:02 +0200

MSI mo�e nie doda� obs�ugi Ryzen�w 3000 dla p�yt g��wnych X370 i B350 [Aktualizacja] To si� raczej nie spodoba klientom. Wygl�da na to, �e nie wszyscy u�ytkownicy p�yt g��wnych wyposa�onych w gniazda AM4 b�d� mogli u�ywa� procesor�w z rodziny Ryzen 3000. Wed�ug tre�ci maila przes�anego do jednego z u�ytkownik�w Reddita, MSI nie zamierza wydawa� bios�w kompatybilnych z nowymi chipami dla innych p�yt ni� konstrukcje X470 i B450.
Mon, 15 Apr 2019 17:31:17 +0200

Samsung Galaxy Tab S5e dost�pny w Polsce Wersja LTE nie wypada �le. Samsung og�osi� wprowadzenie do Polski swojego najnowszego tabletu Galaxy Tab S5e. Urz�dzenie, kt�re zapowiedziano w po�owie lutego tego roku, to naprawd� ciekawy produkt, kt�ry �wietnie sprawdzi si� do przegl�dania sieci, czy ogl�dania materia��w wideo. Trzeba jednak zauwa�y�, �e tablet nie nale�y do tanich, cho� z drugiej strony, za jako�� czasem warto dop�aci�.
Mon, 15 Apr 2019 15:31:35 +0200

Zalman CNPS10X Optima II - specyfikacja ch�odzenia CPU Ciche ch�odzenie z pod�wietleniem. Zalman poinformowa� o dodaniu do swojego portfolio systemu ch�odzenia CNPS10X Optima II, przeznaczonego do wsp�pracy z popularnymi procesorami Intela i AMD. Poza niez�� wydajno�ci�, sprz�t przyci�ga uwag� r�wnie� wygl�dem, kolorystyk� i obecno�ci� systemu pod�wietlenia. Produkt jest przy tym do�� przyst�pny cenowo, co z pewno�ci� mo�e przyci�gn�� do niego spor� grup� klient�w.
Mon, 15 Apr 2019 14:46:35 +0200


Kubki na prezent na różne okazje Kubek Footo na każdą okazję dobry pomysły na niebanalne i niepowtarzalne prezenty. Z własnym zdjęciem, rysunkiem lub dedykacją. Duży wybór gotowej grafiki i tekstów. 

Katalog

Dzieci.GdzieSzukac.pl

Dzieci katalog tematyczny stron dla dzieci, mlodzieży i ich rodziców.

Katalog

Edukacja.GdzieSzukac.pl

Edukacja i nauka katalog, strony edukacyjne i o tematyce edukacyjnej.

Katalog

Facet.GdzieSzukac.pl

Facet katalog. Męski świat, strony dla meżczyzn.

Katalog

Firmy.GdzieSzukac.pl

Katalog firm oraz ofert wg branż. Promuje polskie firmy i produkty w Polsce.

Katalog

Gry.GdzieSzukac.pl

Gry Online, darmowe gry, akcji, przygodowe, sportowe, multiplayery.

Katalog

Hobby.GdzieSzukac.pl

Katalog Hobby i Majsterkowanie. Ciekawe strony dla hobbystów, pasjonatów.

Katalog

Kobieta.GdzieSzukac.pl

Katalog dla kobiet. Wiele ciekawych stron WWW związane z życiem kobiety.

Katalog

Radio.GdzieSzukac.pl

Katalog Stron Radio w Internecie, radia internetowe, polskie i zagraniczne.

Katalog

Rozrywka.GdzieSzukac.pl

Katalog rozrywka i humor. Kluby, puby, imprezy, multimedia, film, video...

Katalog

Sklepy.GdzieSzukac.pl

Sklepy, e-handel, zakupy internetowe. Katalog sklepów intertowych.

Katalog

Programy.GdzieSzukac.pl

Katalog stron z adresami bezpłatnych, płatnych programów komputerowych.

Katalog

Turystyka.GdzieSzukac.pl

Katalog Stron WWW oferty turystyczne, nad morzem, w górach.

Katalog

Zdrowie.GdzieSzukac.pl

Zdrowie i Uroda - Katalog stron internetowych o zdrowiu, urodzie.

Katalog

Biznes.GdzieSzukac.pl

Baza Firm. Katalog branżowy firm. Biznes, finanse, firmy, usługi, produkty.

Katalog

Wczasy.GdzieSzukac.pl

Baza Firm. Katalog ofert turystycznych. Hotele, pensjonaty, kwatery, agroturystyka...

Katalog

Medycyna.GdzieSzukac.pl

Baza firm medycznych, gabinetów lekarskich, gabinetów odnowy biologicznej...


|Kontakt|


Strone odwiedzono 3492355 razy

Osób online: 2


Od 23.05.2010 ilość wizyt robotów na stronie:
Google: 204 | MSN: 9 | Yahoo: 77 | Szukacz: 0 | NetSprint: 0 | Onet: 0