PCLab.pl - artykuďż˝y  PCLab.pl - artykuďż˝y

PCLab.pl - artyku�y

Najnowsze artyku�y opublikowane na portalu PCLab.pl

OCZ Vertex 2 120 GB − stare, dobre MLC? Kilka lat temu OCZ Vertex 2 byďż˝ drogim, wydajnym SSD. Chyba nikomu nie przyszďż˝oby na myďż˝l, by uznaďż˝ go wtedy za rozwiďż˝zanie gorsze od HDD, choďż˝ osiďż˝gane transfery przy zapisie wcale nie byďż˝y wysokie. Dziďż˝ noďż˝niki sďż˝ krytykowane, bo przy ich produkcji uďż˝yto koďż˝ci TLC albo co gorsza QLC. Pytanie, czy sďż˝usznie? Sprawdziliďż˝my, jak na tle wspďż˝czesnych, tanich SSD radzi sobie Vertex 2 korzystajďż˝cy oczywiďż˝cie z pamiďż˝ci MLC.
Sat, 25 May 2019 14:01:00 +0200

Hyperbook SL504: dobrze wyceniony notebook dla graczy Ceny laptop�w z kartami Nvidii z serii RTX wykorzystuj�cych G-Sync mog� przyprawi� o spory b�l g�owy. Tym razem postanowili�my przetestowa� ca�kiem sensownie wycenion� konstrukcj�. Co wa�ne, zosta�a wyposa�ona w przydatny dla gracza multiplekser pozwalaj�cy korzysta� z funkcji G-Sync. Sprawd�my, jak sobie poradzi w naszych testach. � �
Thu, 23 May 2019 14:01:00 +0200

Memrystory – pami�� rezystywna w obliczeniach Od ogďż˝oszenia, ďż˝e wynaleziono memrystor, minďż˝o ponad 10 lat. Zainteresowanie tďż˝ technikďż˝ pozornie osďż˝abďż˝o, ale w rzeczywistoďż˝ci memrystory moďż˝na juďż˝ kupiďż˝, i to w masowych iloďż˝ciach. A w niedalekiej przyszďż˝oďż˝ci techniki zwiďż˝zane z rezystywnďż˝ pamiďż˝ciďż˝ mogďż˝ przynie�� radykalny postďż˝p nie w dziedzinie przechowywania danych, lecz w wielkich obliczeniach.
Tue, 21 May 2019 16:39:56 +0200

Test klawiatur mechanicznych z niskoprofilowymi prze��cznikami Wi�kszo�� klawiatur mechanicznych nie zaskakuje ju� ani graczy, ani typowych u�ytkownik�w. Niemal ka�dy model powiela znane schematy, oferuj�c dobr� jako�� wykonania, �udz�co podobne funkcje, w kt�re wyposa�a si� r�wnie� inne konstrukcje, a przede wszystkim prze��czniki.
Sun, 19 May 2019 14:42:49 +0200

Rage 2 – porďż˝wnanie wydajnoďż˝ci kart graficznych i procesorďż˝w Rage 2ďż˝to druga cz�� pierwszoosobowej strzelankiďż˝Rage, ktďż˝ra debiutowaďż˝a w 2011 roku. Gra zostaďż˝a stworzona przez studio Avalanche we wspďż˝pracy z id Software. W grze przenosimy siďż˝ na postapokaliptycznďż˝ wersjďż˝ Ziemi. W wyniku upadku asteroidyďż˝zdecydowana wiďż˝kszo�� ludzkoďż˝ci zginďż˝a, a ci, co pozostali przy ďż˝yciu, walczďż˝ miďż˝dzy sobďż˝ o wďż˝adzďż˝ i zasoby.
Fri, 17 May 2019 17:07:07 +0200

Asus Zenbook 13 (UX333FA) − test najmniejszego 13-calowca od Asusa Linia ZenBookďż˝w kojarzy siďż˝ z bardzo dobrymi laptopami, ktďż˝reďż˝na sklepowej pďż˝ce zwracajďż˝ na siebie uwagďż˝ nie tylko cenďż˝. Urzďż˝dzenia te sďż˝ przede wszystkim doskonale wykonane i wyrďż˝niajďż˝ siďż˝ charakterystycznym wzornictwem. Dzisiaj przyjrzymy siďż˝ najnowszemu i zarazem najmniejszemu laptopowi z tej linii, ZenBookowi 13.
Wed, 15 May 2019 15:20:04 +0200

Ray tracing na kartach graficznych Nvidia GeForce GTX z serii 1000 Ray tracing to sztandarowa technika w nowych kartach graficznych RTX 20x0, przez kt�r� stare modele GTX 1XXX zosta�y usuni�te w cie�. Postanowili�my rzuci� troch� �wiat�a na stare GTX-y i pokaza�wam, jak sprawuj� si� w ray tracingu.
Mon, 13 May 2019 14:01:00 +0200

Philips 223S7EJMB/00ďż˝− test maďż˝ego, 21,5-calowego monitora Full HD z panelem IPS Jeszcze kilka lat temu przekďż˝tna 21,5 cala w monitorze wystarczaďż˝a, by danďż˝ jednostkďż˝ okreďż˝laďż˝ przymiotnikiemďż˝„duďż˝y”. Z biegiem lat przekďż˝tne ekranďż˝w rosn��− rďż˝wnieďż˝ w monitorach. Dziďż˝ urzďż˝dzenie wyposaďż˝one w niespeďż˝na 22-calowy panel nazywamy maďż˝ym. Z takim teďż˝ sprzďż˝tem mieliďż˝my do czynienia w tym teďż˝cie. A jednak...
Sat, 11 May 2019 14:01:00 +0200

Labotomia #15 – W czym mogďż˝aby pomďż˝c nam sztuczna inteligencja? Sztuczna inteligencja i maszynowe uczenie wykonujďż˝ juďż˝ teraz wiele prostych zadaďż˝. W bliskiej przyszďż˝oďż˝ci zapewne wykonajďż˝ wiďż˝cej bďż˝ahych zaj��. W odlegďż˝ej perspektywie sďż˝ rysowane jako partnerzy lub zagroďż˝enia dla ludzkoďż˝ci. Jednak czďż˝sto chcielibyďż˝my od komputerďż˝w innej pomocy, trudniejszej do udzielenia.
Thu, 09 May 2019 14:01:00 +0200

Dream Machines RS2080Q-16PL17 – test ekstremalnie wydajnego laptopa Wďż˝rďż˝d laptopďż˝w dla graczy dominujďż˝ urzďż˝dzenia z matrycami o przekďż˝tnych 15,6 oraz 17,3 cala. Dzisiaj jednak mamy nowo�� – Dream Machines RS2080Q-16PL17 wyposaďż˝ony w matrycďż˝ 16,1 cala, ktďż˝ra cechuje siďż˝ ďż˝wietnymi parametrami. Jednak nie tylko to wyrďż˝nia ten model, bowiem dysponuje on teďż˝ bardzo wydajnymi podzespoďż˝ami: procesorem Intel Core i7-8750H oraz kartďż˝ graficznďż˝ RTX 2080 Max-Q.
Tue, 07 May 2019 14:01:00 +0200

Co warto mieďż˝ w pamiďż˝ci – krďż˝tki poradnik podkrďż˝cania RAM-u Pami�� operacyjna jest niezbďż˝dnym elementem komputera, jednak rzadko podczas skďż˝adania lub podkrďż˝cania urzďż˝dzenia traktujemy jďż˝ jako element mogďż˝cy istotnie wpďż˝ywaďż˝ na wydajno�� zestawu. Dziďż˝ki temu testowi przekonamy siďż˝, jak pod wzglďż˝dem wydajnoďż˝ci rďż˝niďż˝ siďż˝ pamiďż˝ci w zaleďż˝noďż˝ci od ich prďż˝dkoďż˝ci i opďż˝nieďż˝. To powinno pomďż˝c kaďż˝demu w wyborze optymalnego dla siebie zestawu (a przy okazji w zaoszczďż˝dzeniu kilku zďż˝otych).
Sun, 05 May 2019 14:01:00 +0200

Asus ROG Zephyrus S GX701G:� test nietypowego laptopa do gier Testowany jaki� czas temu laptop Asus Zephyrus urzek� nas swoj� konstrukcj�, teraz na rynku pojawi� si� nast�pca. Wygl�da podobnie, ma jednak znacznie wydajniejsze podzespo�y. Czy b�dzie dzia�a� r�wnie dobrze? Czy ten przeno�ny, a zarazem gamingowy komputer b�dzie tak dobry jak poprzednik? Odpowied� znajdziecie w artykule.�
Fri, 03 May 2019 14:01:00 +0200

Jak przez 50 lat firma AMD zmienia�a bran�� AMD to jedna z tych firm, bez kt�rych trudno wyobrazi� sobie rynek komputerowy. W ci�gu swojej 50-letniej historii przedsi�biorstwo kszta�towa�o segment PC, wprowadzaj�c wiele prze�omowych technologii, bez kt�rych nie wyobra�amy sobie teraz �ycia. Z okazji jubileuszu firmy postanowili�my przypomnie� jej osi�gni�cia oraz wpadki, bo i jedno, i drugie w r�wnym stopniu wp�yn�o na to, czym AMD jest obecnie.
Wed, 01 May 2019 17:43:26 +0200

Wydajno�� kart graficznych a zmiany sterownikďż˝w i ďż˝atki w grach W dyskusjach graczy bardzo czďż˝sto pojawia siďż˝ stwierdzenie, ďż˝e Nvidia spowalnia starsze karty graficzne wraz z premierďż˝ nowych ukďż˝adďż˝w. Drugie popularne zdanie to: karty AMD lepiej znoszďż˝ starzenie siďż˝ na rynku i wraz z upďż˝ywem czasu zamiast traciďż˝ na wydajnoďż˝ciďż˝−ďż˝zyskujďż˝. Postanowiliďż˝my zweryfikowaďż˝ obie te opinie i zbadaďż˝, czy faktycznie Nvidia traci na wydajnoďż˝ci, a AMD zyskuje.
Mon, 29 Apr 2019 14:01:00 +0200

Logitech MX518ďż˝− test odďż˝wieďż˝onej myszy dla graczy Logitech MX518 to model, ktďż˝ry dla wielu uďż˝ytkownikďż˝w, w tym takďż˝e graczy, jest dziďż˝ prawdziwďż˝ legendďż˝. ďż˝wietna jako�� dziaďż˝ania, ksztaďż˝t, wykonanie oraz wytrzymaďż˝o��, to cechy, ktďż˝re sprawiajďż˝, ďż˝e urzďż˝dzenie z 2005 roku do dziďż˝ jest uďż˝ywane przez wiele osďż˝b. Wydawaďż˝oby siďż˝, ďż˝e jego nastďż˝pcy nie doczekamy siďż˝ nigdy, jednak szwajcarski producent potrafi zaskakiwaďż˝.
Sat, 27 Apr 2019 14:01:00 +0200

Rďż˝kojmia, reklamacjaďż˝− jak walczyďż˝ o swoje? Skomplikowane kwestie wynikajďż˝ce nieraz z samego orzecznictwa i interpretacji przepisďż˝w staraďż˝em siďż˝ zilustrowaďż˝ przykďż˝adami i wyjaďż˝niďż˝. Zrezygnowaďż˝em jednak z czarno-biaďż˝ych metod upraszczania, gdyďż˝ w prawdziwym ďż˝yciu rzadko majďż˝ miejsce spory caďż˝kowicie klarowne. Ponadto w zaďż˝oďż˝eniu to opracowanie miaďż˝o byďż˝ przede wszystkim narzďż˝dziem. Ostrym i moďż˝liwie precyzyjnym.
Thu, 25 Apr 2019 14:01:00 +0200

Nvidia GeForce GTX 1650 – test karty graficznej Najnowszy GeForce GTX 1650 wykorzystujďż˝cy rdzeďż˝ TU117 ma byďż˝ odpowiedziďż˝ Nvidii na zapotrzebowanie rynku, na ktďż˝rym brakuje przystďż˝pnej cenowo i wydajnej karty graficznej. Sprawdzamy, czy GTX 1650 rzeczywiďż˝cie ma szansďż˝ wypeďż˝niďż˝ tďż˝ lukďż˝.
Tue, 23 Apr 2019 14:59:53 +0200

Labotomia #14 –ďż˝Google Stadia, ray tracing i ukďż˝ady graficzne Intela Po konferencji GDC 2019 zastanawiamy siďż˝, jakie powodzenie zdobďż˝dzie kolejna prďż˝ba zastďż˝pienia lub uzupeďż˝nienia maszyn do grania strumieniowaniem. Dziwimy siďż˝ reakcjom na udostďż˝pnienie ray tracingu na starszych kartach graficznych Nvidii oraz przewidujemy przyszďż˝o�� ukďż˝adďż˝w graficznych Intela.
Mon, 22 Apr 2019 14:00:00 +0200

Titan RTX, GeForce RTX 2080 Ti i Radeon VII w wybranych zastosowaniach obliczeniowych Po co powstaj� bardzo drogie karty graficzne z bardzo du�� pojemno�ci� pami�ci? Czemu s� takie drogie, i czy warto za to zap�aci�? Je�li nie s� du�o szybsze w grach, to do czego si� przydaj�? Chcieli�my to sprawdzi� i pochyli� si� nad zastosowaniami obliczeniowymi takich kart graficznych.
Sat, 20 Apr 2019 15:22:05 +0200

Huawei Matebook 13ďż˝− test niewielkiego 13-calowca o sporej mocy Huawei konsekwentnie poszerza katalog swoich produktďż˝w o kolejne urzďż˝dzenia. Premiera flagowego smartfona P30 Pro pokazuje wyraďż˝nie, ďż˝e producent dogania renomďż˝ amerykaďż˝skich i poďż˝udniowokoreaďż˝skich konkurentďż˝w. Dlatego z chďż˝ciďż˝ sprawdzamy, czy w przypadku MateBooka 13 Huawei ma siďż˝ czym chwaliďż˝ i czy jest to urzďż˝dzenie, ktďż˝re z powodzeniem moďż˝e zastďż˝piďż˝ MacBooka.
Thu, 18 Apr 2019 14:01:00 +0200


Kubki na prezent na różne okazje Kubek Footo na każdą okazję dobry pomysły na niebanalne i niepowtarzalne prezenty. Z własnym zdjęciem, rysunkiem lub dedykacją. Duży wybór gotowej grafiki i tekstów. 

Katalog

Dzieci.GdzieSzukac.pl

Dzieci katalog tematyczny stron dla dzieci, mlodzieży i ich rodziców.

Katalog

Edukacja.GdzieSzukac.pl

Edukacja i nauka katalog, strony edukacyjne i o tematyce edukacyjnej.

Katalog

Facet.GdzieSzukac.pl

Facet katalog. Męski świat, strony dla meżczyzn.

Katalog

Firmy.GdzieSzukac.pl

Katalog firm oraz ofert wg branż. Promuje polskie firmy i produkty w Polsce.

Katalog

Gry.GdzieSzukac.pl

Gry Online, darmowe gry, akcji, przygodowe, sportowe, multiplayery.

Katalog

Hobby.GdzieSzukac.pl

Katalog Hobby i Majsterkowanie. Ciekawe strony dla hobbystów, pasjonatów.

Katalog

Kobieta.GdzieSzukac.pl

Katalog dla kobiet. Wiele ciekawych stron WWW związane z życiem kobiety.

Katalog

Radio.GdzieSzukac.pl

Katalog Stron Radio w Internecie, radia internetowe, polskie i zagraniczne.

Katalog

Rozrywka.GdzieSzukac.pl

Katalog rozrywka i humor. Kluby, puby, imprezy, multimedia, film, video...

Katalog

Sklepy.GdzieSzukac.pl

Sklepy, e-handel, zakupy internetowe. Katalog sklepów intertowych.

Katalog

Programy.GdzieSzukac.pl

Katalog stron z adresami bezpłatnych, płatnych programów komputerowych.

Katalog

Turystyka.GdzieSzukac.pl

Katalog Stron WWW oferty turystyczne, nad morzem, w górach.

Katalog

Zdrowie.GdzieSzukac.pl

Zdrowie i Uroda - Katalog stron internetowych o zdrowiu, urodzie.

Katalog

Biznes.GdzieSzukac.pl

Baza Firm. Katalog branżowy firm. Biznes, finanse, firmy, usługi, produkty.

Katalog

Wczasy.GdzieSzukac.pl

Baza Firm. Katalog ofert turystycznych. Hotele, pensjonaty, kwatery, agroturystyka...

Katalog

Medycyna.GdzieSzukac.pl

Baza firm medycznych, gabinetów lekarskich, gabinetów odnowy biologicznej...


|Kontakt|


Strone odwiedzono 3513691 razy

Osób online: 4


Od 23.05.2010 ilość wizyt robotów na stronie:
Google: 32 | MSN: 0 | Yahoo: 12 | Szukacz: 0 | NetSprint: 0 | Onet: 0